دكتر عبدالله توكلي

دانشيار گروه مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقائم مقام ریاست؛ معاون پژوهش و آموزش و فناوری؛ رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیدكتر عبدالله توكلي