ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)جان بزرگي مسعودروان شناسي45741395
2هیئت علمي گروه روان‌شناسي38501395
3نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاورهجان‌بزرگي مسعود روان شناسي93761394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا49061393
5تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي42161390
6بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي42941390
7درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي35611390
8كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي41171390
9ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي44151390
10تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي34741390
11مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي39871390
12نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي41141390
13گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي52461390
14جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي26491390
15دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي32391390
16بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي34101390
17گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي43381390
18سنجش ديندارى و ارزيابى مدل اندازه‏گيرى آنطالبان محمد رضاروان شناسي37521390
19تعيين ضابطه‏ها، ملاكها، اعتبار و پايايى پرسش‏نامهعبدالله زاده حسنروان شناسي29321390
20مقياس تجربيات معنوىغباري بناب باقرروان شناسي33021390
صفحه از 2
تعداد موارد : 34