ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي601396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي2621396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي7981395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي24131395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي34991393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي34661393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي39831392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي19231392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي30651390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي27401390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي815841383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي943201379