ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گی...متوسلی محموداقتصاد1361398
2امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد34401395
3نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد35121395
4نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد33731395
5نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد32071393
6نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد31231393
7نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسینی سيد رضااقتصاد49941393
8نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد40351393
9نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد32741392
10نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد33171392
11نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد23141392
12نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد28631392
13نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد26731392
14نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا61781391
15نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد24771391
16نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد30101390
17نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد22371390
18نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد26381389
19نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد31331389
20نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد21171388