ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد31721394
2كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي35701394
3كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا34361394
4كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني122151394
5كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي125971394
6كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق17341394
7كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام15531394
8كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام16111394
9كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام16461394
10كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام16621394
11کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد16961394
12كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي16621394
13کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد13671394
14كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي16741394
15کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد13911394
16كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي17271394
17كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي12201394
18کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد10011394
19کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد10251394
20كرسي علمي ترويجي فلسفه روانشناسيآذربايجاني مسعودروان شناسي13861394
صفحه از 3
تعداد موارد : 45