آثار برگزيده در جشنواره‌ها و محافل علمي

رديف

عنوان

مؤلف

گروه

برگزيده جشنواره

سال

رتبه

۱

روانشناسي رشد (۱)  با نگرش به منابع اسلامی

علی مصباح، محمد جواد زارعان، ناصر بی ریاا، مرتضی آقاتهرانی، سید احمد رهنمایی، عباس شاملی، ابوالحسن حقانی، ابوالفضل ساجدی، زیر نظر سيد محمد غروي

روان‌شناسي

وزارت ارشاد

۱۳۷۶

تشویقی

۲

آراي دانشمندان مسلمان  در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد ۱)

محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی

زیر نظر عليرضا اعرافي

علوم تربيتي

دومين همایش كتاب برگزیده حوزه علمیه 

۱۳۷۸

يكم

۳

درآمدی بر حقوق اساسي

محمد حسین اسكندري ، اسماعیل دارابكلايي

علوم سياسي

دومين  همایش كتاب برگزیده حوزه علمیه

۱۳۷۸

سوم

۴

روش شناسي تفسير قرآن

محمود رجبي ، علي اكبر بابايي

قرآن پژوهي

دومين جشنواره سراسري دين پژوهان کشور

۱۳۷۹

برگزیده

۵

حقوق قراردادها در فقه اماميه

سيد

مصطفي محقق داماد، جليل قنواتي، سيدحسن وحدتي شبيري و ابراهيم عبدي پور

حقوق

سومين  همایش كتاب برگزیده حوزه علمیه

۱۳۷۹

تشويقي

۶

روش شناسي تفسير قرآن

 محمود رجبي ،  علي اكبر بابايي

قرآن پژوهي

سومين  همایش كتاب برگزیده حوزه علمیه

۱۳۷۹

تشويقي

۷

فلسفه قدرت

سيد عباس نبوي

علوم سياسي

سومين  همایش كتاب برگزیده حوزه علمیه

۱۳۷۹

تشويقي

۸

مباني فقهي اقتصاداسلامي

 محمد مهدي كرمي

اقتصاد

سومين  جشنواره سراسري دين پژوهان کشور

۱۳۸۰

پژوهش دینی برتر

۹

سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت ـ تربيت فرزند

سيد علي حسيني زاده

علوم تربيتي

سومين   جشنواره سراسري دين پژوهان کشور

۱۳۸۰

پژوهش دینی برتر 

۱۰

بررسي مغازي موسي بن عقبه

حسين مرادي نسب

تاريخ اسلام

ششمين دوره پژوهش فرهنگي سال

۱۳۸۰

شایسته تشويق 

۱۱

حقوق قراردادها در فقه اماميه

جلیل قنواتی،سید حسن وحدتی شبیری،ابراهیم عبدی پور محقق داماد، جون دانشجو نبوده است نام ایشان در لوح نیامده)

حقوق

نهمين دوره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۱

شايسته تقدير

۱۲

وبر و اسلام

ترجمه: حسین بستان، علی سليمي، عبدالرضا عليزاده

جامعه‌شناسي

نهمين دوره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۱

سوم

۱۳

مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي (اسلام و حقوق موضوعه)

جلال الدین قياسي، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهي

حقوق

نهمين دوره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۱

دوم

۱۴

شيخ مفيد و تاريخ نگاري اسلامي(پایان نامه)

قاسم خانجاني

تاريخ اسلام

هفتمين دوره انتخاب پايان نامه سال دانشجويي

۱۳۸۱

 حائز رتبه (مقطع ارشد)

۱۵

استراتژي رهبري امام خميني (ره) 

عباس شفيعي

مديريت

هفتمين دوره  انتخاب پايان نامه سال دانشجويي

۱۳۸۱

حائز رتبه (مقطع ارشد)

۱۶

دولت مماليك و نقش سیاسی و تمدنی آن در تاریخ اسلام

شهلا بختياري

تاريخ اسلام

نهمين دوره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۱

شايسته تقدير

۱۷

اسلام و حقوق بين الملل خصوصي

مصطفي دانش پژوه

حقوق

چهارمين دوره دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۱

پژوهش دینی برگزیده

۱۸

نگرش علمی به  هزينه و در آمد دولت اسلامي

حسن آقا نظري و محمد تقي گيلك حكيم آبادي

اقتصاد

چهارمين دوره دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۱

پژوهش دینی برگزیده

۱۹

پژوهشي در سيره نبوي

رسول جعفريان

تاريخ اسلام

چهارمين دوره  دبیرخانه  دين پژوهان کشور

۱۳۸۱

پژوهش دینی برگزیده

۲۰

جامعه شناسي معرفت

عبدالرضا عليزاده

جامعه‌شناسي

چهارمين دوره  دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۱

پژوهش شایان تشویق

۲۱

مديريت از ديدگاه اسلام

علي آقاپيروز

مديريت

چهارمين دوره   دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۱

پژوهش شایان تشویق

۲۲

مكاتب تفسيري

علي اكبر بابايي

قرآن پژوهي

چهارمين دوره   دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۱

پژوهش شایان تشویق

۲۳

تاريخ تشيع

سيد احمد رضا خضري

تاريخ اسلام

چهارمين دوره   دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۱

پژوهش شایان تشویق

۲۴

تحليل زبان قرآن

محمد باقر سعيدي روشن

قرآن پژوهي

چهارمين دوره   دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۱

پژوهش دینی برتر سال رتبه اول

۲۵

جامعه شناسي كجروي

علي سليمي ، محمد داوري

جامعه‌شناسي

چهارمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۱

برگزیده

۲۶

مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي

جلال الدین قياسي، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهي

حقوق

چهارمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۱

برگزیده

۲۷

نقدي بر جايگزيني نرخ نسيه به جاي نرخ بهره

حسن آقانظري

اقتصاد

سومین همايش دو سالانه اقتصاد ايران

۱۳۸۲

سپاس گزاری  

۲۸

عقل و اخلاق از ديدگاه غزالي و هيوم

حسنعلي شيدانشيد

فلسفه و كلام

پنجمين  دوره   دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۲

پژوهش دینی برتر سالرتبه اول

۲۹

نهاد خانواده در اسلام

حسين بستان

جامعه‌شناسي

پنجمين  دوره   دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۲

پژوهش دینی برتر سال رتبه اول

 

 

 

رديف

عنوان

مؤلف

گروه

برگزيده

سال

توضيحات

۳۰

روانشناسي اجتماعي با نگرش بر منابع اسلامی

مسعودآذربايجاني، محمدكاوياني، سید مهدی موسوي اصل،  محمد رضا سالاري فر، اکبر عباسي

روان‌شناسي

پنجمين  دوره   دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۲

پژوهش دینی برتر سالرتبه اول

۳۱

تربيت ديني

محمد داودي

علوم تربيتي

پنجمين  دوره   دبیرخانه دين پژوهانکشور

۱۳۸۲

پژوهش دینی برتر سالرتبة دوم

۳۲

آراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد ۳ )

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

بیست و یکمین دوره كتاب سال جمهوري اسلامي

۱۳۸۲

سپاسگزاری رتبه اول

۳۳

كتاب شناسي توصيفي ـ تحليلي و تربيت دراسلام

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

پنجمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۲

برگزیده

۳۴

مكاتب تفسيري  (جلد اول)

علي اكبربابايي

قرآن پژوهي

 پنجمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۲

برگزیده رتبه دوم

۳۵

اسلام و حقوق بين الملل خصوصي

مصطفي دانش پژوه

حقوق

پنجمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۲

برگزیده رتبه سوم

۳۶

جامعه شناسي معرفت

عبدالرضا عليزاده

جامعه‌شناسي

یازدهمین دوره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۳

برگزیده

۳۷

روانشناسي اجتماعي با نگرش بر منابع اسلامی

مسعود آذربايجاني

روان‌شناسي

یازدهمین دوره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۳

برگزیده

۳۸

تهیه و ساخت آزمون جهت گيري مذهبي با تکیه بر اسلام

مسعود آذربايجاني

روان‌شناسي

ششمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۳

برگزیده رتبه دوم 

۳۹

نابرابري و ستم جنسي از دیدگاه اسلام و فمنیسم

حسين بستان

جامعه‌شناسي

ششمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۳

برگزیده رتبه دوم 

۴۰

سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)  نگرشي بر آموزش با تاكيد بر آموزشهاي ديني

سيد علي حسيني زاده

علوم تربيتي

ششمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۳

برگزیده رتبه سوم

۴۱

روانشناسي اجتماعي با نگرش بر منابع اسلامی

مسعودآذربايجاني، محمدكاوياني، سید مهدی موسوي اصل،  محمد رضا سالاري فر، اکبر عباسي

روان‌شناسي

ششمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۳

برگزیده رتبه دوم 

۴۲

نگرش علمی به  هزينه و در آمد دولت اسلامي

حسن آقا نظري و محمد تقي گيلك حكيم آبادي

اقتصاد

ششمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۳

برگزیده  رتبه سوم

۴۳

قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصی

احمد حاجي ده آبادي

حقوق

پنجمين دوره پژوهش برتر دانشجويي

۱۳۸۴

برگزیده (مقطع دکتری)

۴۴

مطالعه انتقادي آراي هيوم در فلسفه دين

محمد فتحعليخاني

فلسفه و كلام

پنجمين دوره پژوهش برتر دانشجويي

۱۳۸۴

شایسته تقدير (مقطع دکتری)

۴۵

معرفت شناسي باور ديني از ديدگاه آلوين و پلانتينگا

حسين عظيمي دخت

فلسفه و كلام

پنجمين دوره پژوهش برتر دانشجويي

۱۳۸۴

شایسته تقدير (مقطع دکتری)

۴۶

نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي             

حسن آقا نظري

اقتصاد

سومين جشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامي

۱۳۸۴  

رتبه دوم

۴۷

نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي                            

حسن آقا نظري

اقتصاد

هفتمين  دوره كنگره  دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۴  

پژوهش دینی رتبه دوم

۴۸

روانشناسي تبليغات با تاکيد بر تبليغات ديني

محمد کاوياني

روان‌شناسي

هفتمين  دوره كنگره  دبیرخانه دين پژوهان کشور

۱۳۸۴

پژوهش دینی رتبه دوم

۴۹

جامعه شناسي معرفت

عبدالرضا عليزاده مجيد کافي حسين اژدري زاده

جامعه‌شناسي

هفتمين دوره کتاب سال حوزه

۱۳۸۴

برگزیده رتبه دوم

۵۰

جرم و جرم شناسي

علي سليمي

جامعه‌شناسي

هفتمين دوره کتاب سال حوزه

۱۳۸۴

برگزیده رتبه سوم

۵۱

اصول و مباني حکمت اشراق

مهدي عليپور

فلسفه علوم انساني

دهمين دوره انتخاب پايان نامه سال دانشجويي

۱۳۸۵

برگزیده رتبه برتر (مقطع دکتری)

۵۲

سيره تربيتي پيامبر(ص) و اهل بيت(ع).تربيت فرزند ويراست دوم

سيد علي حسيني زاده

علوم تربيتي

سيزدهمين دوره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۵

شايسته تقدير

۵۳

تاريخ تشيع جلد ۲

منصور داداش نژاد

تاريخ اسلام

سيزدهمين دوره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۵

شايسته تقدير

۵۴

تاريخ تفسير قرآن كريم

علي اكبر بابايي

قرآن پژوهي

هشتمين جشنواره «آیین تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين»

۱۳۸۵

پژوهش دینی برگزیده  رتبه اول

۵۵

هستي و چيستي در مكتب صدرايي

غلامرضا فياضي و دكتر حسینعلي شيدانشيد

فلسفه و كلام

هشتمين جشنواره «آیین تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين»

۱۳۸۵

پژوهش دینی برگزیده  رتبه اول

۵۶

نظام اداري مسلمانان در صدر اسلام

ترجمه: عليرضا ذكاوتي قرگوزلو

تاريخ اسلام

بيست و چهارمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ایران

۱۳۸۵

رتبه ندارد رتبه برتر(اول) در حوزه ترجمه

 

 

 

 

رديف

عنوان

مؤلف

گروه

برگزيده

سال

توضيحات

۵۷

مكتبها و گرايشهاي تربيتي در تمدن اسلامي

ترجمه : بهروز رفيعي

علوم تربيتي

هشتمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۵

برگزیده رتبه دوم

۵۸

مباحثي در فلسفه اقتصاد

محمد حسين كرمي ، عسگر دير باز

اقتصاد

هشتمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۵

برگزیده رتبه سوم

۵۹

درآمدي بر روان شناسي دين

مسعود آذربايجاني

روان‌شناسي

چهاردهمين  جشنواره كتاب سال دانشجويي

۱۳۸۶

شایان تقدیر رتبه شايسته تقدير

۶۰

 بررسی مسائل تربيتي جوانان در روايات

 سید علي حسيني‌زاده  محمد علي حاجي ده‌آبادي

علوم تربيتي

اولين جشنواره كتاب  خانواده

۱۳۸۶

اول

۶۱

سير آراي تربيتي در تمدن اسلامي

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

اولين جشنواره كتاب  خانواده

۱۳۸۶

دوم

۶۲

مكتبها و گرايشهاي تربيتي در تمدن اسلامي

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

اولين جشنواره كتاب  خانواده

۱۳۸۶

سوم

۶۳

كتاب‌شناسي توصيفي تحليلي اسلام و روانشناسي

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

چهارمين همايش اهل قلم اصفهان

۱۳۸۶

برتر

۶۴

نظريه پردازي اقتصاد اسلامي

حسن آقا نظري

اقتصاد

نهمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۶

برگزيده(اول)

۶۵

در آمدي بر روان‌شناسي دين

مسعود آذربايجاني ، سيد مهدي موسوي اصل

روان‌شناسي

نهمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۶

برگزيده(اول)

۶۶

مكاتب تفسيري(جلد ۲)

علي اكبر بابايي

قرآن پژوهي

چهارمين جشنواره كتاب فصل

۱۳۸۶

برگزيده(اول)

۶۷

بررسي و نقد روانشناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز

مسعود آذربايجاني

روان‌شناسي

دوازدهمين دوره انتخاب پايان نامه سال دانشجويي

۱۳۸۷

برگزيده

۶۸

روان‌شناسي و تبليغات با تاکید بر تبلیغ دینی

محمد كاوياني

روان‌شناسي

پنجمين دوره  جایزه كتاب فصل

۱۳۸۷

شايسته تقدير

۶۹

تربيت اخلاقي سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

محمد داودي

علوم تربيتي

پنجمين دوره  جایزه كتاب فصل

۱۳۸۷

شايسته تقدير

۷۰

فلسفه حقوق مبانی و کارکرد ها

بهروز جندقي

حقوق

پنجمين دوره  جایزه كتاب فصل

۱۳۸۷

شايسته تقدير

۷۱

اقتصاد و سياست خارجي عصر صفوي

حسن زنديه

تاريخ اسلام

پنجمين دوره  جایزه كتاب فصل

۱۳۸۷

شايسته تقدير

۷۲

چند معنايي در قرآن كريم

سيد محمود طيب حسيني

قرآن پژوهي

دومين دوره جشنواره بین المللی فارابي

۱۳۸۷

شایسته سپاس و تقدیر (رتبه سوم)

۷۳

سير آراي تربيتي در تمدن اسلامي

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

دهمين دوره كتاب سال حوزه

۱۳۸۷

برگزيده(اول)

۷۴

فقه تربيتي

عليرضا اعرافي

علوم تربيتي

نهمين  جشنواره «آیین تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين»

۱۳۸۷

پژوهش دینی برگزیده  رتبه اول

۷۵

بررسي و نقد روان‌شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز

مسعود آذربايجاني

روان‌شناسي

نهمين  جشنواره «آیین تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين»

۱۳۸۷

پژوهش دینی برگزیده رتبه اول

۷۶

مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي

جلال الدین قياسي، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهي قياسي، ساريخاني، خسرو‌شاهي

حقوق

نهمين  جشنواره «آیین تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين»

۱۳۸۷

پژوهش دینی برگزیده رتبه اول

۷۷

همنشيني و كجروي (تحلیلی تطبیقی از دیدگاه های اسلامی)

علی سليمي، ابوترابي، داوري

جامعه‌شناسي

نهمين  جشنواره «آیین تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين»

۱۳۸۷

پژوهش دینی برگزیده رتبه اول

۷۸

آراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت (جلد ۵ )فيض كاشاني

محمد بهشتي

علوم تربيتي

هفتمين  دوره جایزه كتاب فصل

۱۳۸۷

برگزيده

۷۹

مباني رويكرد اجتماعي به حقوق

عليرضا عليزاده

جامعه‌شناسي

هشتمين  دوره جایزه كتاب فصل

۱۳۸۷

برگزيده

۸۰

روش شناسي تحقيق در تعليم و تربيت

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

هشتمين  دوره جایزه كتاب فصل

۱۳۸۷

شايسته تقدير

۸۱

تاريخ تفسير قرآن كريم

علي اكبر بابايي

قرآن پژوهي

سومين جشنواره كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر

۱۳۸۸

برتر

۸۲

درسنامه ترجمه: اصول، مبانی و و فرایند ترجمه قرآن كريم

سيد محمد حسين جواهري

قرآن پژوهي

نهمين  دوره جایزه كتاب فصل

۱۳۸۸

شايسته تقدير

۸۳

روان‌شناسي و تبليغات با تاکید بر تبلیغ دینی

محمد كاوياني

روان‌شناسي

يازدهمين  دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۸

برگزيده

 

 

 

 

رديف

عنوان

مؤلف

گروه

برگزيده

سال

رتبه

۸۴

فقه تربيتي  جلد ۱ و ۲

عليرضا اعرافي

علوم تربيتي

يازدهمين  دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۸

برگزيده

۸۵

بررسي و نقد روان‌شناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز

مسعود آذربايجاني

روان‌شناسي

يازدهمين  دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۸

برگزيده

۸۶

هستي و چيستي در مكتب صدرايي

غلامرضا فياضي و حسینعلي شيدانشيد

فلسفه و كلام

يازدهمين  دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۸

برگزيده

۸۷

مباني رويكرد اجتماعي به حقوق

عبدالرضا عليزاده

جامعه‌شناسي

بيست و هفتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامی ایران

۱۳۸۸

برگزيده

۸۸

آراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد ۵ )فيض كاشاني

محمد بهشتي

علوم تربيتي

بيست و هفتمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامی ایران

۱۳۸۸

برگزيده

۸۹

روان‌شناسي و تبليغات با تاکید بر تبلیغ دینی

محمد كاوياني

روان‌شناسي

بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

۱۳۸۸

شایسته تقدیر  

۹۰

تاريخ تفسير قرآن

علي اكبر بابايي

قرآن پژوهي

هفدهمين دوره نمايشگاه بین المللی قرآن 

۱۳۸۸

دوم

۹۱

زبان فرآن و مسائل آن

محمد باقر سعيدي روشن

قرآن پژوهي

چهارمين جشنواره بین المللی فارابي

۱۳۸۹

 سوم بخش بزرگسال

۹۲

همنشيني و كجروي

علي سليمي

جامعه‌شناسي

دوازدهمين دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۹

برگزيده

۹۳

اسلام و تفاوت‌هاي جنسيتي

حسين بستان

جامعه‌شناسي

دوازدهمين دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۹

برگزيده

۹۴

چند معنايي در قرآن كريم

سيد محمود طيب حسيني

قرآن پژوهي

دوازدهمين دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۹

برگزيده

۹۵

درسنامه ترجمه قرآن كريم

سيد محمد حسن جواهري

قرآن پژوهي

دوازدهمين دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۹

شايسته تقدير

۹۶

مناسبات مهاجرين و انصار

حسين حسينيان مقدم

تاریخ اسلام

دوازدهمين دوره همایش كتاب سال حوزه

۱۳۸۹

شايسته تقدير

۹۷

فلسفه تربيت اسلامي

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

چهاردهمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۸۹

شايسته تقدير

۹۸

فلسفه روان‌شناسي و نقد آن

ترجمه:دكتر محمدجواد زارعان، ابوالحسن حقاني، عباسعلي شاملي، سيداحمد رهنمايي، علي ابوترابي، محمد عباس‌پور و رحيم ناروئي نصرتي

روان‌شناسي

بيست و هشتمين دوره انتخاب جايزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران

۱۳۸۹

بی عنوان  «شايسته تقدير»

۹۹

حمل قرآن

بوالفضل خوش منش

قرآن پژوهي

دوازدهمين جشنواره پژوهش فرهنگي سال

۱۳۸۹

سوم

۱۰۰

حقوق قراردادها در فقه اماميه جلد ۲

سيدمصطفي محقق داماد، جليل قنواتي، سيدحسن وحدتي شبيري و ابراهيم عبدي پور

حقوق

شانزدهمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۹۰

برگزيده

۱۰۱

آسيب شناسي جريان‌هاي تفسيري

محمد اسعدي

قرآن پژوهي

نوزدهمين نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

۱۳۹۰

رتبه نخست

۱۰۲

حكمت اشراق

سيد يدالله يزدان پناه، مهدي عليپور

فلسفه علوم انساني

هفدهمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۹۰

برگزيده

۱۰۳

فلسفه دينی ديويد هيوم

محمد فتحعليخاني

فلسفه و كلام

هفدهمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۹۰

شايسته تقدير

۱۰۴

پژوهشي در محكم و متشابه

سيد محمود طيب حسيني،  محمد اسدي

قرآن پژوهي

هفدهمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۹۰

شايسته تقدير

۱۰۵

گامي به سوي علم ديني جلد (۲)

حسين بستان

جامعه‌شناسي

پنجمين دوره جشنواره  بین المللی فارابي

۱۳۹۰

برگزیده سوم بخش بزرگ سال 

۱۰۶

بهداشت رواني با نگرش به منابع اسلامي

محمد رضا سالاري فر، محمدصادق شجاعي، سيد مهدي موسوي اصل، محمد دولتخواه

روان شناسي

هجدهمين دوره جشنواره كتاب سال دانشجويي

۱۳۹۰

کتاب«برتر»

۱۰۷

دانشنامه سیره نبوی

حسين حسينيان مقدم

تاریخ اسلام

هجدهمين دوره جشنواره كتاب سال دانشجويي

۱۳۹۰

شایان تقدیر

۱۰۸

آسيب شناسي جريان‌هاي تفسيري

محمد اسعدي

قرآن پژوهي

بيستمين دوره انتخاب كتاب برتر دانشگاهي

۱۳۹۰

شايسته تقدير

۱۰۹

حقوق قرارداد‌ها در فقه اماميه (جلد ۲)

سيدمصطفي محقق داماد، جليل قنواتي، سيدحسن وحدتي شبيري و ابراهيم عبدي پور

حقوق

سيزدهمين  دوره همايش كتاب سال حوزه

۱۳۹۰

برگزيده

۱۱۰

بهداشت رواني

محمد رضا سالاري فر، محمدصادق شجاعي، سيد مهدي موسوي اصل، محمد دولتخواه

روان شناسي

سيزدهمين  دوره همايش كتاب سال حوزه

۱۳۹۰

برگزيده

 

 

 

رديف

عنوان

مؤلف

گروه

برگزيده

سال

توضيحات

۱۱۱

حكمت اشراق (جلد ۱ و ۲)

سيد يدالله يزدان پناه

فلسفه علوم انساني

سيزدهمين  دوره همايش كتاب سال حوزه

۱۳۹۰

برگزيده

۱۱۲

فلسفه تربيت اسلامي

بهروز رفيعي

علوم تربيتي

سيزدهمين  دوره همايش كتاب سال حوزه

۱۳۹۰

شايسته تقدير

۱۱۳

بررسي تحول ايمان به خدا در دوره كودكي و  نوجواني و آغاز جواني (پايان‌نامه)

محمود نوذري

علوم تربيتي

سيزدهمين  دوره همايش كتاب سال حوزه

۱۳۹۰

برگزيده

۱۱۴

حقوق قرارداد‌ها در فقه اماميه

سيدمصطفي محقق داماد، جليل قنواتي، سيدحسن وحدتي شبيري و ابراهيم عبدي پور

حقوق

بيست و نهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامی ایران

۱۳۹۰

برگزيده

۱۱۵

نظريه تفسير متن

احمد واعظي

قرآن پژوهي

بيستمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۹۰

رتبه برگزيده

۱۱۶

زبان قرآن و مسائل آن

محمد باقر سعيدي روشن

قرآن پژوهي

بيستمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

۱۳۹۱

دوم

۱۱۷

هستي و چيستي در مكتب صدرايي

غلامرضا فياضي و دكتر حسینعلي شيدانشيد

فلسفه و كلام

ششمين جشنواره بين المللي فارابي

۱۳۹۱

برگزیده سوم بخش بزرگ سال 

۱۱۸

حكمت اشراق

سيد يدالله يزدان پناه، دكتر مهدي عليپور

فلسفه علوم انساني

ششمين جشنواره بين المللي فارابي

۱۳۹۱

برگزیده سوم بخش بزرگ سال 

۱۱۹

فصلنامه روش‌شناسي علوم انساني

فصلنامه روش‌شناسي علوم انساني

فلسفه علوم انساني

ششمين جشنواره بين المللي فارابي

۱۳۹۱

نشریه علمی برتر  

۱۲۰

خانواده در اسلام

حسين بستان

جامعه‌شناسي

نوزدهمين دوره جشنواره كتاب سال دانشجويي

۱۳۹۱

شایان تقدیر رتبه شايسته

۱۲۱

محكم و متشابه

 طيب حسيني دكتر اسعدي

قرآن پژوهي

سي‌امين دوره  جایزه كتاب سال جمهوري اسلامي ایران

۱۳۹۱

بی عنوان شايسته تقدير

۱۲۲

نظريه تفسير متن

احمد واعظي

قرآن پژوهي

سي‌امين دوره  جایزه كتاب سال جمهوري اسلامي ایران

۱۳۹۱

بی عنوان شايسته تقدير

۱۲۳

فلسفه دین دیوید هیوم

محمد فتحعلی خانی

فلسفه و كلام

چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۱

برگزيده

۱۲۴

درآمدی بر دانش مفردات قرآن

سید محمود طیب حسینی

قرآن پژوهي

چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۱

رتبه برگزيده

۱۲۵

تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی

سید حسین هاشمی

حقوق

چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۱

رتبه شايسته تقدير

۱۲۶

ارزش معرفت شناختي تجربه ديني(ترجمه)

علی شيرواني و   حسینعلي شيدانشيد

فلسفه و كلام

بيست و چهارمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۹۱

شايسته تقدير

۱۲۷

سبك زندگي اسلامی و ابزار سنجش آن

محمد كاوياني

روان‌شناسي

بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

۱۳۹۲

برگزيده

۱۲۸

فصلنامه روش‌شناسي علوم انساني

 

فصلنامه

بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم

۱۳۹۲

 

۱۲۹

بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه

محمد رضا باراني

تاريخ اسلام

بيست و پنجمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۹۲

شايسته تقدير

۱۳۰

مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي

حسن آقا نظري

اقتصاد

هشتمين جشنواره پژوهش‌هاي برتر مالياتي و ماليه عمومي

۱۳۹۲

برگزيده

۱۳۱

پارادايم‌هاي تحقيق در علوم انساني

 حميد رضا حسني

فلسفه علوم انساني

پانزدهمين همايش كتاب سال حوزه

۱۳۹۲

شايسته تقدير 

۱۳۲

نقـد و بررسي منابع تاريخي فتوح در سه قرن

اول هجري با رويكرد فتوح ايران

حسين عزيزي  

تاريخ اسلام

پانزدهمين همايش كتاب سال حوزه

۱۳۹۲

شايسته تقدير

۱۳۳

حقوق تربيتي كودك در اسلام

محمد علي حاجي ده آبادي

علوم تربيتي

پانزدهمين همايش كتاب سال حوزه

۱۳۹۲

تحسين شده 

۱۳۴

تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآن

محمد سلطانی رنانی

قرآن پژوهی

دوازدهمین دوره معرفی  پايان‌نامه‌هاي برتر قرآني دانشجويي كشور

۱۳۹۲

قابل تقدیر (در مقطع دكتري)

۱۳۵

بررسی فقهی اصل در روابط خارجه دولت اسلامی

سید جواد ورعی

حقوق

اولین جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) ویژه اندیشه سیاسی اسلام

۱۳۹۲

شایسته تقدیر

 

 

 

 

رديف

عنوان

مؤلف

گروه

برگزيده

سال

توضيحات

۱۳۶

پژوهشي در نسبت ميان قرآن و فرهنگ زمانه

حيدر علي رستمي

قرآن پژوهي

بيست و هفتمين دوره جايزه كتاب فصل

۱۳۹۳

شايسته تقدير

۱۳۷

معيارپذيري تفسير قرآن كريم(پايان نامه)

علي فتحي

قرآن پژوهي

سيزدهمين جشنواره ملي پايان‌نامه‌هاي برتر قرآني و دانشجويي كشور(نمایشگاه قرآن)

۱۳۹۳

رتبه اول (در مقطع دكتري)

۱۳۸

اصول فقه کاربردی (جلد سوم)

حسين  قافی

حقوق

بیست و یکمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی

۱۳۹۳

کتاب برتر

۱۳۹

نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی

حسین بستان

جامعه شناسی

شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۳

برگزیده

۱۴۰

چیستی قانون طبیعت

ترجمه: امیر دیوانی

فلسفه علوم انساني

شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۳

شایسته تقدیر

۱۴۱

روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان

محمد تقی ایمان

فلسفه علوم انساني

بیست و سومین دوره انتخاب کتاب برتر دانشگاهی

۱۳۹۳

شایسته تقدیر

۱۴۲

تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول

حسن زندیه

تاریخ اسلام

بیست و سومین دوره انتخاب کتاب برتر دانشگاهی

۱۳۹۳

شایسته تقدیر

۱۴۳

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

مسعود جان بزرگی زیر نظر سید محمد غروی

روان شناسی

دهمین آیین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین

۱۳۹۴

پژوهش برگزیده

۱۴۴

بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

سید جواد ورعی

حقوق

دهمین آیین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین

۱۳۹۴

پژوهش برگزیده

۱۴۵

روان شناسی در قرآن

محمد کاویانی، علی احمد پناهی

روان شناسی

دومین جشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریم

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

۱۳۹۴

رتبه اول

۱۴۶

تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

سید رقیه میر ابوالقاسمی

تاریخ اسلام

نخستین جشنواره کتاب سال عاشورا        - جایزه دعبل

۱۳۹۴

برگزیده

۱۴۷

بررسی مسائل تربیتی جوانان در  روایات  

سید علی حسینی زاده محمد علی حاجی ده آبادی

علوم تربیتی

نخستین جشنواره علامه طباطبایی 

۱۳۹۴

رتبه دوم

۱۴۸

نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری

حسین عزیزی

تاریخ اسلام

نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور

(نشان دهخدا)

۱۳۹۴

برگزیده (لوح بی کیفیت)

۱۴۹

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی

جلیل قنوات

تاریخ اسلام

نخستین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور

 (نشان دهخدا)

۱۳۹۴

شایسته تقدیر

۱۵۰

فلسفه نظری تاریخ

مجید کافی

جامعه شناسی

هفدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۴

برگزیده

۱۵۱

فلسفه تعلیم و تربیت مشاء

محمد داوودی

علوم تربیتی

هفدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۴

شایسته تحسین

۱۵۲

مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی

یارعلی کردفیروزجایی

فلسفه و کلام

هفدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۴

شایسته تحسین

۱۵۳

پایان نامه ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفت

محمد صادق شجاعی

روان شناسی

هفدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۴

برگزیده

۱۵۴

پایان نامه ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفت

محمد صادق شجاعی

روان شناسی

جشنواره بین المللی شیخ طوسی

۱۳۹۴

دوم

۱۵۵

تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا

سیده رقیه میرابوالقاسمی

تاریخ اسلام

بیست و چهارمین جشنواره   کتاب سال دانشگاهی 

۱۳۹۵

اثر شایسته تقدیر    

۱۵۶

توانمند سازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام

امبر حمزه مهرابی

مدیریت

یازدهمین دوره کتاب سال پاسداران اهل قلم

۱۳۹۵

رتبه اول بخش تالیف

۱۵۷

نماز و کاهش آسیب های اجتماعی

محمد داوری ، علی سلیمی

جامعه شناسی

بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز

۱۳۹۵

برگزیده

۱۵۸

قواعـد تفسیر قرآن

علی اکبر بابایی

قرآن پژوهی

هجدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۵

برگزیده

۱۵۹

جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی

حسین بستان

جامعه شناسی

هجدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۵

شایسته تقدیر

۱۶۰

معرفت شناسی در قرآن

محمد تقی فعالی

قرآن پژوهی

هجدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۵

شایسته تحسین

 

 

 

رديف

عنوان

مؤلف

گروه

برگزيده

سال

توضيحات

۱۶۱

نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی

حسین بستان

جامعه شناسی

ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر

۱۳۹۵

شایسته تقدیر

۱۶۲

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد

رسول عباسی

مدیریت

هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی

۱۳۹۵

برگزیده (بخش بزرگسال)

۱۶۳

تامین اجتماعی در اسلام و غرب

سید رضا حسینی

اقتصاد

چهارمین جشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامی

۱۳۹۶

برگزیده

۱۶۴

تطورشناسی سیره  ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامان

حسین حسینیان مقدم

تاریخ اسلام

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۶

شایسته تقدیر

۱۶۵

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

مسعود جان بزرگی

روان شناسی

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۶

شایسته تحسین

۱۶۶

خاندان های شیعه: خاندان ابو رافع

منصور داداش نژاد

تاریخ اسلام

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۶

شایسته تحسین

۱۶۷

روان شناسی دین و معنویت

مسعود آذربایجانی و امیر قربانی

روان شناسی

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۶

شایسته تحسین

۱۶۸

روان شناسی اخلاق

مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل

روان شناسی

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۶

شایسته تحسین

۱۶۹

زوج درمانی با روی آورد اسلامی

محمد رضا سالاری فر

روان شناسی

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۶

شایسته تحسین

۱۷۰

برهان صدیقین علامه طباطبایی

عسکری سلیمانی امیری

فلسفه و کلام

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۶

شایسته تحسین

۱۷۱

مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی

قیاسی، ساریخانی و خسروشاهی

حقوق

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

۱۳۹۶

شایسته تحسین

۱۷۲

تطورشناسی سیره  ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامان

حسین حسینیان مقدم

تاریخ اسلام

سی ‌و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۶

شایسته تقدیر

۱۷۳

معیار پذیری تفسیر قرآن، رهیافت‌ها و چالش‌ها               

علی فتحی

قرآن پژوهي

چهارمین دوره کتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)

۱۳۹۷

شایسته تقدیر

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.