كميسيون دائمي هيات امناي پژوهشگاه ‌

 معرفي:
به استناد ماده ۶ آيين نامه داخلي هيات امنا به منظور كارشناسي و بررسي تخصصي موضوعات طرح شده در دستور جلسه هيات امنا كميسيوني تحت عنوان «كميسيون دائمي هيات امنا» با تركيب و وظايف ذيل تشكيل مي شود.
۱.    بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هيات امنا، رئيس پژوهشگاه و يا هر يك از اعضاي هيات امنا به كميسيون ارجاع مي شود.
۲.    بررسي بودجه تفصيلي پژوهشگاه به منظور طرح در هيات امنا
۳.    بررسي ساختار تشكيلاتي پژوهشگاه به منظور طرح در هيات امنا
۴.    بررسي اصلاحيه­هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت در قالب برنامه هاي توسعه پژوهشگاه و سياست تعيين شده از سوي هيات امنا به منظور طرح در هيات امنا
۵.    ارزيابي گزارش عملكرد سالانه پژوهشگاه و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه گزارش توجيهي از عملكرد پژوهشگاه براي استحضار اعضاي هيات امنا
 
تركيب كميسيون دائمي:
اسامي اعضاي حقوقي:
۱- دكتر محمد روشن نماينده وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس كميسيون هيات امنا
۲- دکتر علی محمد حکیمیان رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبير هيات امنا
۳- مهندس سعيد رضايي نماينده مركز هيات هاي امنا و هيات هاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۴- حسین الهامیان - نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

اسامي اعضاي حقيقي:
۱- آيت اله سيد محمد غروي عضو كميسيون دائمي هيات امنا
۲- دكتر مجید کافی عضو كميسيون دائمي هيات امنا
۳- حجه الاسلام و المسلمين دكتر محمود نوذری عضو كميسيون دائمي هيات امنا
۴- حجه الاسلام و المسلمين دكتر حسین حسینیان مقدم عضو كميسيون دائمي هيات امنا
۵- حجه الاسلام و المسلمين دكتر مسعود آذربايجاني عضو كميسيون دائمي هيات امنا
 

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.