هيات امناي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معرفي:
هيات امنا عالي ترين ركن موسسه مي باشد كه وظايف و اختيارات آن درقانون تشكيل هيأت هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي‌ (‌مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹/۱۲/۶۷ و ۲۳/۱۲/۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (‌مصوب مورخ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شوراي اسلامي) به شرح ذيل تعيين شده است.
الف- تصويب آيين نامه داخلي؛
ب- تصويب سازمان اداري موسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد؛
ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود؛
د- تصويب بودجه تفصيلي موسسه؛
هـ - تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه؛
و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن؛
ز- تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه؛
ج- كوشش براي جلب كمك هاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي،تجهيزاتي،ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
ط- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه برحسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد؛
ي- پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي (كارشناسان و تكنيسين ها) كه برحسب مورد پس از تائيد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد؛
ك- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي،خدماتي،كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد؛
ل- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق،حق التدريس ،حق الزحمه، حق التاليف و نظايرآن؛
م- بررسي گزارش موسسه كه ازطرف رئيس موسسه ارائه مي شود؛
ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه بمنظور هماهنگي پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
 
اعضاي هيات امنا: (حقيقي و حقوقي)
 
۱-دكتر منصور غلامی - وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا؛
 
 

۲-دكتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزير و رئيس مركز هيات هاي امنا و هيات هاي مميزه؛

 
۳-حجت الاسلام و المسلمين دکتر علی محمد حکیمیان - رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبير هيات امنا؛
 

 

۴-مهندس سعید رضایی - معاون مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه؛

۵-دكتر محمد روشن – رئيس كميسيون دائمي هيات امنا؛

 

۶-حسین الهامیان - نماينده سازمان برنامه و بودجه کشور؛

 
 
 
۸- آيت اله عليرضا اعرافي؛
 
 
۹- حجت الاسلام والمسلمين دكتر محسن قمي؛
 


۱۰- دكتر محمدسعيد تسليمي؛

 

۱۱- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید هادی عربی.

 

۱۲-دکتر محمد مهدی طهرانچی.

مسئول دبیرخانه هيات امنا:

داود خالصی ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۲۳

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.