مديريت بودجه، تشكيلات و تحول اداري

 
     مديريت بودجه و تشكيلات يكي از مديريت هاي تابعه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني پژوهشگاه مي باشد كه اهم وظايف آن، برنامه‌ريزي و نظارت بر تهيه بودجه ساليانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفيق بودجه‌ پيشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشي هاي دانشگاه، انجام امور مربوط به ساختار و تشكيلات دانشگاه ، آموزش بدو و ضمن خدمت كاركنان و اصلاح و بهبود روشهاي انجام كار و افزايش بهره‌وري مي‌باشد.
نمودار سازماني
 

 

 

مدير بودجه، تشكيلات و تحول اداري:
نام و نام خانوادگي: داود خالصي
رشته تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش تحول
شماره تماس: ۳۲۱۱۱۲۲۳-۰۲۵
پست الكترونيكي: dkhalesi@rihu.ac.ir

شرح وظايف مديريت بودجه، تشكيلات و تحول اداري:
-انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه پژوهشگاه.
-همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .
-جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد .
-تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي پژوهشگاه.
-ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحدها ( در صورت نياز ) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها .
-دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .
-ابلاغ بودجه مصوب به هر يك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي پژوهشگاه.
-نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي بر حسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي پژوهشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .
-بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني .
-تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيرو ها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت پژوهشگاه.
-بررسي مداوم وظايف سازماني پژوهشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه پژوهشگاه.
-انجام بررسي هاي سازماني و برآورد نيروي انساني مورد نياز پژوهشگاه با همكاري مديريت امور ادري و مالي .
-مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل و ظايف پژوهشگاه.
-برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .
-تهيه و تنظيم نمودار سازماني ( تشكيلاتي ) همچنين و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه پژوهشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .
-برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات پژوهشگاه.
-تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء .
-بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها .
-مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور .
-مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان
-تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل .
-شركت فعال در شوراها، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط
 


گروه بودجه، آمار و اطلاعات
رئيس گروه:
 
نام و نام خانوادگي:هاشم نظري زاده                         
رشته تحصيلي: كارشناسي حقوق
شماره تماس: ۳۲۱۱۱۲۲۶-۰۲۵
پست الكترونيكي: h-nazari@rihu.ac.ir
 
شرح وظايف:
-
انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه پژوهشگاه.
-همكاري با مديران و روساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه .
-جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد .
-تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي پژوهشگاه.
-ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحدها ( در صورت نياز ) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها .
-دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي .
-ابلاغ بودجه مصوب به هر يك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي پژوهشگاه.
-نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي بر حسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي پژوهشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها .
-بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني .
-تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيرو ها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت پژوهشگاه.


 گروه تشكيلات، تحول اداري و آموزش كاركنان
رئيس گروه :
نام و نام خانوادگي: محسن اسدي
رشته تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش منابع انساني
شماره تماس: ۳۲۱۱۱۲۲۴-۰۲۵
پست الكترونيكي: asadi@rihu.ac.ir
 
شرح وظايف:
-
بررسي مداوم وظايف سازماني پژوهشگاه و واحدها و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه پژوهشگاه.
-انجام بررسي هاي سازماني و برآورد نيروي انساني مورد نياز پژوهشگاه با همكاري مديريت امور ادري و مالي .
-مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل و ظايف پژوهشگاه.
-برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .
-تهيه و تنظيم نمودار سازماني ( تشكيلاتي ) همچنين و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه پژوهشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .
-برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات پژوهشگاه.
-تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء .
-بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها .
-مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور .
-مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان
-تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل .

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.