معاونت توسعه مديريت و منابع

 

معاون توسعه مديريت و منابع

دكتر ابولفضل گائيني     استاديار گروه مديريت   

تلفن:   ۰۲۵ - ۳۲۱۱۱۲۴۷        پست الكترونيكي:   AGHaini@rihu.ac.ir
 

مديريت هاي زير مجموعه

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.