گروه روانشناسي

 

گروه روانشناسيپژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۶۲ با همكاري جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه تاسيس شد. اين گروه همكاري هاي علمي  پژوهشي گسترده اي با انستيتو روانپزشكي داشته و در «كميته همايش بين المللي نقش دين در بهداشت روان» ، «كميته علمي همايش بين المللي علم و دين» ، «مركز تحقيقات اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي » و «شوراي علمي بررسي مدل ها و سنجه هاي دين داري در وزارت ارشاد» عضويت دارد. انتشار بيش از ۲۵عنوان كتاب در زمينه هاي مختلف روانشناسي، با تاكيد بر رويكرد اسلامي و همچنين انتشار دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسلام و روانشناسي حاصل تلاش اين گروه تاكنون مي باشد.

 

رسالت و ماموريت ها:

  • استخراج مباني و ديدگاه هاي اسلامي در حوزه روانشناسي؛
  • نظريه پردازي درباره مسائل بنيادين روانشناسي و موضوعات ميان رشته اي در باب تعامل روانشناسي و دين؛
  • پيگيري و تحقق پروژه بومي سازي علوم انساني بر اساس مباني دين در حوزه روانشناسي از طريق همكاري در تدوين متون درسي و پشتيباني از طرح هاي پژوهشي مرتبط با اين موضوع؛
  • رفع نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه مسائل روانشناسي با رويكرد ديني؛
  • مطالعات تطييقي درباره موضوعات و مسائل علم روانشناسي؛
  • آموزش و تربيت كادر براي تحقيق در زمينه روانشناسي با نگرش اسلامي؛
  • تدوين متدولوژي تحقيق در قلمرو روانشناسي.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.