گروه جامعه شناسي

گروه جامعه شناسي از جمله گروه هايي است كه از ابتداي تاسيس دفتر همكاري هاي حوزه و دانشگاه در سال ۶۱ فعاليت خود را آغاز نموده است و كتاب هاي منتشرشده گروه تاكنون بيش از ۱۸ جلد بوده است.

 

رسالت و ماموريت ها:

  •  استخراج و ارائه نظام مند آموزه ها و مباني اسلامي در حوزه علوم اجتماعي؛
  •  ارائه راهكارها در زمينه مسائل اجتماعي با تكيه بر دستورالعمل هاي ديني؛
  •  پژوهش به منظور تبيين و تحليل ديني مسائل وموضوعات اجتماعي؛
  •  پيگيري و تحقيق پروژه بومي سازي علوم انساني بر اساس مباني دين در حوزه علوم اجتماعي از طريق مشاركت در تدوين متون درسي و پشتيباني پژوهش هاي مربوط به اين موضوع؛
  •  پژوهش به منظور تبيين آموزه ها و نهاده هاي ديني با تكيه بر دستاوردهاي علوم اجتماعي؛
  •  آموزش و تربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه جامعه شناسي در زمينه جامعه شناسي از نگاه اسلام؛
  • تدوين متدولوژي تحقيق در قلمرو علوم اجتماعي با نگرش اسلامي.

-هيئت علمي
-كتاب
-نشست و همايش
-مقالات

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.