گروه مديريت

گروه مديريت فعاليت خود را از نيمه دوم سال ۱۳۷۲ آغاز كرد. گروه مديريت در سال ۱۳۸۵ به عنوان عضو حقوقي انجمن علمي مديريت و در سال ۱۳۹۰ به عنوان عضو حقوقي انجمن مديريت رفتار سازماني پذيرفته شد.
رسالت ها و ماموريت ها:
۱- پژوهش در مباني فلسفي(معرفت شناسي، انسان شناسي، هستي شناسي و ارزش شناسي) دانش مديريت  و سازمان از ديدگاه اسلام و ديگران؛
۲- پژوهش در فقه و مديريت و سازمان؛
۳- پژوهش در اخلاق و مديريت و سازمان؛
۴- پژوهش براي دستيابي به موضع اسلام در مسائل علم مديريت و سازمان؛
۵- نظريه پردازي درباره مسائل بنيادين مديريت و موضع مديريت اسلامي؛
۶- مشاركت علمي در شناسائي و رفع مشكلات كشور از طريق ارائه راهبردها و روش هاي مديريت علمي و سازگار با ارزش هاي اسلامي؛
۷- آموزش و تربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه مديريت از نگاه اسلام؛
۸- تدوين متدولوژي تحقيق در زمينه مديريت اسلامي؛
انتشار نشريه علمي تخصصي «اسلام و مديريت» و همچنين چاپ بيش از ۱۸عنوان كتاب در حوزه علم مديريت به ويژه با رويكرد اسلامي از نتايج كار اين گروه مي باشد.

 
     

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.