معرفت‏شناسى باور دينى از ديدگاه پلنتينگا

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

برگزیده در پنجمين دوره پژوهش برتر دانشجويي، 84، درخور تقدیر ؛

چکیده کتاب

معرفت‌شناسيِ باور ديني شاخه‌اي از فلسفه است كه در صدد پاسخ به اين سئوال است كه «آيا باور ديني شروط علم و معرفت را برآورده مي‌سازد تا متعلق علم يا معرفت قرار گيرد يا نه؟»
در اين راستا يكي از اعتراض‌هاي اصلي به باورهاي ديني، اين‌گونه شكل‌ مي‌گيرد كه اين باورها شرايط علم و معرفت را برآورده نمي‌سازد.
آلوين پلنتينگا از كساني است كه در پاسخ به اين اشكال، تلاشي درخور تقدير كرده است. وي پس از نقد جدي نظريه‌هاي رايج در معرفت‌شناسي، نظريه‌اي نوين در اين عرصه، عرضه مي‌كند و بر پاية آن، باورهاي ديني را معقول و مقبول مي‌شمارد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.