نشست علمي رهبري خدمتگزار

سه شنبه 1393/3/20

* هدف از برگزاري نشست:
1. بررسي نقاط قوت و ضعف پژوهش انجام گرفته
2. ارائه راهكارهايي جهت ترويج و توسعه الگوي پيشنهادي
3. معرفي گروه مديريت و پژوهشگاه به جامعه هدف
4. افزايش همكاري هاي علمي با مراكز پژوهشي (انجمن علمي مديريت رفتار سازماني ايران)
* خروجي مورد انتظار از نشست:
1. ترويج دستاوردهاي پژوهش انجام گرفته
2. پيشنهادات اصلاحي و توسعه اي پژوهش
3. راهكارهاي نهادينه سازي و اجراي خروجي پژوهش
* محورهاي نشست:
1. بررسي جايگاه رهبري خدمتگزار در مديريت نوين
2. معرفي الگوي رهبري خدمتگزار از ديدگاه امام خميني (ره)
3. ارائه پيشنهاد جهت توسعه و اجراي الگوي رهبري خدمتگزار

* سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست:
1. رهبري خدمتگزار چيست؟ چه ضرورتي دارد؟
2. چرايي، چيستي و چگونگي رهبري خدمتگزار مبتني بر انديشه حضرت امام (ره) چه مي باشد؟
3. چه راهكارهايي براي ترويج آن در نظام آموزشي و اداري وجود دارد؟

پیـوست هـا

  • صوت (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.