بنياد خيرين پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۱- هيات موسس 

 ۲- مجمع عمومي

 ۳- هيات امنا

  1. رئیس هیات امنا حاج آقای اشعری .
  2. نایب رئیس هیات امنا حاج آقای برقعی .
  3. منشی هیات امنا  .
  4. اعضای اصلی هیات مدیره آقایان بزرگ قمی، محرابی، صیادی ، امامی و حکیمیان(ریاست پژوهشگاه) 
  5. اعضای علی البدل : آقایان رضاگیوه چی و اسکندری

 

 ۴- هيئت مديره :

شامل اعضای ذیل می باشد

  1. رئیس هیات مدیره - جناب آقای بزرگ قمی
  2. نایب رئیس هیات مدیره - جناب آقای محرابی
  3. عضو هیات مدیره - دکتر حکیمیان رئیس پژوهشگاه  
  4. عضو هیات مدیره - آقای صیادی
  5. عضو هیات مدیره - آقای امامی

 ۵- بازرسان :

آقایان برقعی و پارچه باف بعنوان بازرسان اصلی و آقای ابراهیمی بعنوان بازرس علی البدل  

۶- مدير عامل

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.