سیری در حاکمیت (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 46000 ریال

چکیده کتاب

حاكميت، از عمده‌ترين عناصر يك جامعه سياسي است كه با همه ابعاد زندگيِ اعضاي آن رابطه نزديك دارد و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. حاكميت، منشأ قانون حاكم بر جامعه است و خود، ثمره بينش‌ها، ارزش‌ها، دين و اخلاق جامعه بوده، بر اساس آنها نمود پيدا مي‌كند. از اين‌رو، هر دين يا مكتبي، متناسب با جهان‌بيني خود، نوع خاصي از حاكميت را ايجاد خواهد كرد. در يـك نگـاه كلي، حاكميت‌هاي موجود در سطح جـهان و در طول تـاريخ را مي‌توان بر سه نوع: طبيعي، قراردادي و ديني تقسيم كرد كه از مكتب‌هاي حقـوق طبيـعي يا قـراردادگـرا و يا اديـان و متناسب با آمـوزش‌هاي آنها، به شكل‌هاي خاصي نمود پيدا كرده‌اند. اسلام نيز كه دين فراگير و آيين زندگي اجتماعي است، بر نوع‌خاصي از حاكميت تأكيد مي‌كند كه شناخت آن براي مسلمانان ضروري مي‌نمايد. در اين اثر با نگاهي تحليلي، مقايسه‌اي و انتقادي به انواع حاكميت‌ها، حاكميت اسلامي، ويژگي‌ها و امتيازات آن تبيين دقيق‌تري شده است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.