فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی

نوبت چاپ : دوم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 84000 ریال ریال

چکیده کتاب

يكي از راهبردهاي اساسي جهت نيل به فهمي دقيق‌تر از علوم‌انساني، شناخت فلسفه تحقيق در اين علوم است. فلسفه تحقيق، ما را قادر مي‌كند تا مباني هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي هركدام از روش‌هاي تحقيق را شناسايي كنيم. بر اين اساس، فهم اين مباني بنيادين، ما را به سوي حوزه‌هايي از شناخت رهنمون مي‌كند كه در استفاده از روش‌هاي تحقيق متناسب در حوزه‌هاي مختلف علم و دانش، شفاف‌تر عمل كنيم. با توجه به حضور سه پارادايم غالب (اثباتي، تفسيري و انتقادي) در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني، در اين كتاب تلاش شده تا مباني فلسفه تحقيق در اين سه پارادايم، ارزيابي شود. در اين ارزيابي، نه ‌تنها مباني بنيادين هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي، بلكه مباني روش‌شناسي در رابطه با چگونگي ورود به واقعيت تجربي تحقيق نيز معرفي شده است. در فصل پاياني كتاب نيز تلاش شده تا به ارزيابي نقادانه فلسفه تحقيق در اسلام پرداخته شود و يك مدل پيشنهادي نيز در اين زمينه ارائه گردد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.