اسلام و تفاوت های جنسیتی در نهادهای اجتماعی

نوبت چاپ : سوم
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : دفتر امور بانوان وزارت کشور
قیمت (ریال) : 60000 ریال

برگزیده در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه ، ۸۹ ، برگزيده ؛

چکیده کتاب

يكي از بارزترين ويژگي¬هاي دوران معاصر، تحولاتي است كه در زمينة زندگي فردي و اجتماعي زنان رخ داده و نيز پرسش¬هاي فراواني است كه به همراه اين تحولات مطرح شده¬اند. بدون شك، بخشي از مهم¬ترين و سرنوشت¬ساز¬ترين پرسش¬ها در اين زمينه، دربارة موضوع تفاوت¬هاي اجتماعي و حقوقي زن و مرد شكل گرفته¬اند.
كتاب حاضر با بهره¬گيري از دو رهيافت فقهي و فلسفة اجتماعي به بررسي ديدگاه اسلام دربارة تفاوت¬هاي جنسيتي در نهادهاي اجتماعي مي¬پردازد. بدين منظور، اين اثر مي¬كوشد از يك سو مواردي را شناسايي كند كه اسلام در آنها براي زن و مرد،‌ حقوق، وظايف و نقش¬هاي اجتماعي متفاوت تعيين نموده است و از سوي ديگر اين تفاوت¬ها را با تكيه بر تحليل¬هاي علمي به ويژه جامعه¬شناختي و روان¬شناختي ارزيابي و توجيه كند. تفاوت¬هاي جنسيتي در نهادهاي خانواده، دين، آموزش و پرورش، اقتصاد، سياست، حقوق، جنگ و بهداشت و درمان،‌ محورهاي اصلي اين نوشتار را تشكيل مي¬دهند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.