فلسفه تعلیم و تربیت مشاء (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 200
تعداد جلد : 2
قیمت (ریال) : 73000 ریال ریال

چکیده کتاب

فلسفة تعليم و تربيت رايج كه نقش رهبري و مهندسي ديگر رشته‌هاي علوم تربيتي را بر عهده دارد، در دامن فرهنگ و تمدن غربي زاييده و باليده و در بنيان‌ها و ويژگي‌هايش غربي است. فرهنگ و تمدن اسلامي اگر بخواهد هويت ممتاز خود را حفظ كرده، به بالندگي خود ادامه دهد، گريزي از توليد فلسفة تعليم و تربيت و علوم تربيتي خاص خود ندارد. نخستين گام در اين مسير، بازخواني فلسفه‌هاي شكوفا شده در دامن فرهنگ و تمدن اسلامي و سازگار شده با اقتضائات آن، با رویکرد تعليم و تربيتي است. کتاب حاضركه جلد دوم از مجموعة دو جلدي فلسفة تعليم و تربيت مشاء و حاصل بيش از دو سال پژوهش است، گام نخست در تدوين فلسفة تعليم و تربيت اسلامي - ايراني است كه با بازخواني فلسفة مشاء با رویکرد تربيتي و استخراج دلالت‌هاي آن و نيز استخراج آرائي كه خود آنان در تعليم و تربيت اظهار كرده‌اند، نظرية تعليم و تربيت مشاء را تدوين و ارائه كرده است. مفهوم و ماهيت تعليم و تربيت، اهداف، ساحت‌ها، عوامل و مراحل تعليم و تربيت، يادگيري، هدف و محتواي آموزش، اصول سازماندهي محتوا، روش‌ها و فنون آموزش؛ هدف، الگوها، و روش‌هاي تربيت از موضوعاتی که اين كتاب به آنها می‌پردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.