جنسیت و تربیت؛ از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 107000 ریال ریال

چکیده کتاب

فمينيسم نهضتي سياسي اجتماعي است كه از قرن هجده ميلادي در اروپا به صورت مطالعاتي در حقوق زنان آغاز و در قرن نوزدهم با عنوان رسمي فمينيسم ظاهر شد كه داراي گرايش‌هاي متعددي از جمله فمينيسم‌ليبرال است. اين‌گرايش مانند ساير گرايش‌ها داراي مباني فلسفي خاص خود است. يكي از مهم‌ترين مباني فلسفي، مباني انسان‌شناختي اسـت كه در تعليم و تربيـت نيز نقشي بـس مهم دارد؛ چـرا كه انسـان برجسته‌ترين مخلوق هستي، هدف و فاعل شناساي هستي، متعلق و موضوع شناخت، و نيز فاعل، متعلق و موضوع تعليم و تربيت است. بنابراين شناخت انسان و ويژگي‌هاي او در تعليم و تربيت، به ويژه در اهداف، اصول و روش‌هاي تعليم و تربيت نقشي ويژه و اساسي دارد. در اين تحقيق مباني انسان شناختي فمينيسم ليبرال و دلالت‌هاي تربيتي آن از نگاه اسلام (آيات و روايات)، و با استفاده از روش تحليل، تفسير و استنتاج مورد بررسي و نقد بيروني قرار گرفته است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.