فلسفه روان شناسی و نقد آن

پديدآورنده : ماریو بونژه
پديدآورنده : روبن آردیلا
پديدآورنده : محمدجواد زارعان
پديدآورنده : ابوالحسن حقانی
پديدآورنده : عباسعلی شاملی
پديدآورنده : رحيم نارويي نصرتي
پديدآورنده : سيداحمد رهنمايى
پديدآورنده : محمد عباس پور
پديدآورنده : علی ابوترابی
پديدآورنده : سيدمحمد غروي
پديدآورنده : محمدجواد زارعان
پديدآورنده : رحيم نارويي نصرتي
نوبت چاپ : دوازدهم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 746
قیمت (ریال) : 750000 ریال

برگزیده در بيست و هشتمين جايزه كتاب سال ، ۸۹ ، شايسته تقدير ؛

چکیده کتاب

ارائة رويكرد زيستي در فلسفة‌ روان‌شناسي و تبيين مسائل امروز روان‌شناختي بر اساس آن، تلاشي است كه بون‍‍ژه و همكارش در اين كتاب دنبال مي‌كنند. رويكردي كه طي آن «نفس» افسانه خوانده مي‌شود، ‌دوگانه بودن نفس و بدن ايده‌اي كهنه انگاشته مي‌شود و رابطة نفس و بدن، صرفاً بر اساس فرضية‌ «اين هماني» به معناي يكي پنداشتن پديده‌هاي رواني و پديده‌هاي مغزي تحليل مي‌گردد. در اين رويكرد روان زيست‌شناختي،‌ بر اساس دو مبناي هستي شناختيِ «ماده‌گرايي حدوثي» و «واقع‌گرايي» و دو اصل « فرايند تكاملي زيستيِ» و «ضرورت مطالعة علمي تجربي انسان» ‌انسان و حيوان يكي قلمداد شده و با استفاده از روش‌شناسي علمي تجربي و عصب زيست شناسي،‌ رويكردهاي ذهن‌گرايي، رفتارگرايي، پردازش اطلاعات، به عنوان مصاديق «روان‌شناسيِ منهاي مغز» مردود شناخته شده و كاركردهاي رواني پايه و برتر فرايندهاي زيستي معرفي مي‌شوند. تلاش مترجمان در بخش نقد هر يك از فصل‌هاي كتاب حاضر بر اين است تا موارد مهم و اساسي را از نگاه عقلي و نقلي ارزيابي كنند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.