كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»

شنبه 1394/9/7

كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»

صاحب كرسي: سيد هادي   عربي استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.