هیئت علمي گروه قرآن‌پژوهي

هيات علمي گروه قرآن پژوهي

محمد اسعدي

دانشيار گروه قرآن پژوهي

 

محمدباقر سعيدي‏ روشن

دانشيار گروه قرآن پژوهي

 

علي اكبر بابايي

دانشيار گروه قرآن پژوهي

 

سيد محمود طيب حسيني

دانشيار گروه قرآن پژوهي ؛ مدير گروه قرآن پژوهي

 

علي فتحي

استاديار گروه قرآن پژوهي

 

  احسان سرخه اي

استاديار گروه قرآن پژوهي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.