135
تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد

تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد

حمید مسعودی ۱

محمد مظلوم خراسانی ۲

محسن نوغانی ۳

چکیده

با بروز تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، روابط اعضای خانواده با یکدیگر تغییر کرده که از جمله‌ی آنها رابطه بین پدر و فرزند می باشد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان می‌پردازد. این پژوهش با روش پیماش و جامعه آماری کلیه خانواده‌های شهر مشهد با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. لذا پژوهش به بررسی تأثیر نقش پدری در ابعاد بازی، عاطفی و پرورشی، ارائه‌دهنده خدمات، حمایتی، مراقبتی، هویت بخشی و تربیت اجتماعی و روانی بر تربیت دینی پرداخته است. ابزار پژوهش پس از طراحی اعتبارسنجی و پایایی سنجی شده و به صورت مصاحبه اجرا گردیده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد، فرضیات پژوهش تأییدشده و نقش بازی کردن، نقش عاطفی و پرورشی، نقش ارائه‌دهنده خدمات، نقش حمایتی، نقش مراقبتی، نقش هویت‌بخشی‌جنسیتی و در نهایت نقش تربیت اجتماعی بر نقش تربیت‌دینی پدر تأثیر معنی‌داری داشته و نقش مراقبتی نیز بی‌تأثیر است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در خانواده های امروزی پدران با توجه به ابعاد چندگانه وظایف خود نقش مهمی را در تربیت دینی فرزندان خود دارند و این ظرفیت‌ها می توانند با آموزش و فرهنگ سازی در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: پدر، پدری، تربیت دینی فرزندان، نقش تربیتی پدری، رابطه فرزند والد.

1.دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد Email: massoudi@stu.um.ac.ir

2.استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) Email: mmkhorasani@um.ac.ir

3.دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد Email: noghani@um.ac.ir تاریخ دریافت: ۶/۶/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۱۵/۱۰/۱۳۹۳


تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد
 • نام منبع :
  تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  20
تعداد بازدید : 1350
صفحه از 155
پرینت  ارسال به