73
تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت‌گستری بر اساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی

تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت‌گستری بر اساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی (مطالعه موردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی)

مریم سامری ۱

محمد حسنی ۲

میر محمد سیدعباسزاده ۳

میر نجف موسوی ۴

چکیده

تحقیق حاضر باهدف تحلیل وضعیت نابرابری‌های آموزشی و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت‌گستری در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی بر پایة آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه و دیدگاه حضرت امام‌خمینی رحمه الله علیه به‌عنوان پایه‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت و برابری صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. با مراجعه به قرآن‌کریم، نهج‌البلاغه و مجموعه ۲۲ جلدی صحیفه امام رحمه الله علیه شاخص‌های موردنیاز از طریق تحلیل محتوا استخراج و سپس با توجه به وضعیت موجود شاخص‌ها در جامعه آماری مورد نظر مدل نهایی کاهش نابرابری‌های آموزشی ارائه‌شده است. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی (درصدها، فراوانی‌ها، میانگین و...) و آمار استنباطی (تی مستقل، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بین دانش‌آموزان دختر و پسر، بین مدارس شهری و روستایی، بین طبقات اجتماعی مختلف نابرابری وجود دارد؛ اما بین دانش‌آموزان اقوام مختلف ساکن در استان آذربایجان غربی نابرابری وجود ندارد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، بیشترین تأثیر بر نابرابری آموزشی در میان دانش‌آموزان استان آذربایجان غربی مربوط به شاخص اقتصادی است.

واژگان کلیدی: نابرابری آموزشی، قرآن، نهج‌البلاغه، امام‌خمینی رحمه الله علیه .

1.استادیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه (نویسنده مسئول) Email: m.sameri@urmia.ac.ir

2.دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه Email: mhs_۱۰۵@yahoo.com

3.استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه Email: m.abbaszade@urmia.ac.ir

4.دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه ارومیه Email: mousavi۴۲۴@yahoo.com تاریخ دریافت: ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۲۵/۸/۱۳۹۳


تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت‌گستری بر اساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی
 • نام منبع :
  تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری‌های آموزشی و عدالت‌گستری بر اساس آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  20
تعداد بازدید : 1265
صفحه از 92
پرینت  ارسال به