51
بررسی قصه‌گویی قرآن به‌عنوان روشی فعال در آموزش اخلاق

بررسی قصه‌گویی قرآن به‌عنوان روشی فعال در آموزش اخلاق

ملوک خادمی ۱

فاطمه مهرولی ۲

چکیده

این پژوهش باهدف شناخت و تبیین ویژگی‌های قصه‌پردازی قرآن به‌عنوان یک روش آموزشی فعال انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است که با روش کتابخانه‌ای انجام‌شده است. نتایج این بررسی نشان داد که شیوه قصه‌پردازی قرآن با بهره‌گیری از ویژگی‌هایی چون تنوع در آغاز قصه‌ها، شیوه‌های متنوع گفت‌و‌گو، ایجاز، پرسش‌ و پاسخ، تأکید بر شیوه‌ی روایت غیرخطی، سفید خوانی و حذف برخی پرده‌های قصه برای مخاطب و درنهایت تشویق به تفکر و استدلال، یک شیوه‌ی آموزشی فعال است با محوریت تربیت درونی، تعامل دوسویه، یادگیری بر پایه فعالیت مخاطب و نقش تسهیل‌کننده مربی.

واژگان کلیدی: قصه، داستان، روش‌های تربیتی، آموزش و تربیت.

1.استادیار دانشگاه الزهراءعلیها السلام Email: Khademim@yahoo.com

2.کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهراءعلیها السلام تهران (نویسنده مسئول) Email: Fmehrvali@yahoo.com تاریخ دریافت: ۷/۷/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۲۸/۸/۱۳۹۳


بررسی قصه‌گویی قرآن به‌عنوان روشی فعال در آموزش اخلاق
 • نام منبع :
  بررسی قصه‌گویی قرآن به‌عنوان روشی فعال در آموزش اخلاق
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  20
تعداد بازدید : 1297
صفحه از 71
پرینت  ارسال به