27
تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید

تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید

(بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین)

حسین باغگلی ۱

بختیار شعبانی ورکی ۲

علی نهاوندی ۳

ابوالفضل غفاری ۴

چکیده

رویکردهای «تربیت معنوی» را می‌توان از دو دیدگاه «دینی» و «فارغ از دین» مورد توجه قرار داد. هدف مقاله حاضر، بررسی و نقد رویکردهای تربیت معنوی در اردوگاه معنویت‌باوران فارغ از دین است؛ بنابراین، نخست سه رویکرد تربیت معنوی نوپدید شامل تحویل دین به اخلاق، انتگرال و تک بُعدی‌نگر بررسی شد و سپس اهداف و پیش‌فرض‌های «تربیت معنوی» در این رویکردها مورد تحلیل قرار گرفت و بالاخره، ضمن نقد رویکردهای مورد نظر، از دو زاویه ساختاری (عدم تضمین ثبات، محدودنگری، تلاش برای رسمیت یافتن در عین مخالفت با آن و عدم انطباق با واقعیت‌های وجودی انسان) و روشی (مبتنی بر روش‌های استفاده شده در هر یک از سه رویکرد) نشان داده شد که معنویت‌های نوپدید؛ به‌رغم اثرگذاری‌های مقطعی و موضعی، به دلیل برخوردار نبودن از ساختار متناسب با شرایط وجودی انسان و نیز ضعف در روش‌های پیشنهادی برای تحقق اهداف خود در درازمدت با دشواری‌ مواجه هستند.

واژگان کلیدی: تحویل دین به اخلاق، انتگرال، تک‌بعدی‌نگر، معنویت نوپدید، معنویتِ فارغ از دین، نقد ساختاری، نقد روشی، رویکرد.

1.استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد Email: baghgoli@um.ac.ir

2.استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) Email: bshabani@um.ac.ir

3.سطح چهار حوزه و عضو دفتر تبلیغات اسلامی مشهد ‌Email: nahavandi۴۷@yahoo.com

4.استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد Email: ghaffari@um.ac.ir تاریخ دریافت: ۱۹/۴/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۱۹/۹/۱۳۹۲


تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید
تعداد بازدید : 1320
صفحه از 50
پرینت  ارسال به