درآمدي بر رفتار سازماني با رويكرد اسلامي: سطح تحليل فردي

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 168
قیمت (ریال) : 83000 ریال

چکیده کتاب

رفتار سازمانی بارویکرد اسلامی، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که به‌بررسی و مطالعه رفتار در سازمان می‌پردازد. در این اثر، رهیافت‌های اسلامی در حوزه رفتارسازمانی (سطح تحلیل فردی) بررسی شده و الگوهای دینی در هریک از حوزه‌های فرعی تدوین و معرفی شده است. این‌تحقيق‌يك پژوهش نظري است‌كه از نظر روش توصيفي ـ تحليلي و از نظر هدف، اكتشافي است؛ از حيث روش تحليل، از نوع تحقيـقات تحلـيل محتـوا (ناظر بر شيـوه اجتهادي) اسـت. متغـیرهای رفـتارفـردی دربرگیرنده متغیرهای مستقل همچون ارزش، شاکله، ادراک، انگیزش، عواطف و هیجانات، تصمیم‌گیری فردی و نگرش است که تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته یعنی رفتارهای بهنجار و نابهنجار در محیط سازمان بررسی می‌شود؛ مدل مفهومی در اینجا مدلی سیستمی است، خصوصیات شخصیتی؛ ارزش‌ها، چارچوب احساسی ذاتی؛ و نگرش‌های اولیه از جمله ورودی‌های فردی رفتاری است؛ ادراک و انگیزش، احساسات و عواطف و تصمیم‌گیری فردی به عنوان عناصر فرایندی،‌ نگرش‌های شغلی و رفتار بهنجار و نابهنجار به عنوان عناصر بروندادی تلقی می‌شوند.

مـطـالـعه کـتـاب

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.