تاریخ‌نگاری مصر و شام در دوره ایوبیان

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 342
قیمت (ریال) : 160000 ریال

چکیده کتاب

تاريخ‌نگاري مصر و شام در دوره فرمانروايي ايوبيان از رشد و شكوفايي قابل توجهي برخوردار شد. كتاب حاضر كوشيده است ضمن شناسايي تاريخ نوشته‌هاي عصر ايوبي، تحولات به وجود آمده در صورت و محتواي تاريخ‌نگاري اين دوره را بررسي و با تكيه بر فضاي سياسي و مذهبي حاكم بر جامعه مذكور، عمده‌ترين عوامل مؤثر بر بروز اين دگرگوني را تبيين نمايد. استيلاي مضامين سياسي و نظامي بر متون تاريخي، بزرگداشت صلاح‌الدين و اميران ايوبي، تأكيد بر وجه عبرت‌آموزي و كارآمدي تاريخ، بروز تمايلات ضدصليبي و ضداسماعيلي، افزايش برخي اشكال تاريخ‌نگاري نظير تاریخ‌های دودماني، تاريخ‌هاي محلي، سيره و تكنگاري و تراجم‌نويسي از مشخصه‌هاي بارز تاريخ‌نگاري اين دوره است. عمادالدين اصفهاني، بهاءالدين‌بن‌شداد، ابوشامه، قفطي، ابن‌ابي‌طي، ابن‌عديم، ابن‌واصل، عزالدين‌بن‌شداد و بسياري ديگر، از جمله نمايندگان تاريخ‌نگاري مصر و شام در عصر ايوبيان به‌شمار مي‌روند كه در اين كتاب به شرح‌ احوال و بررسي آثار آنها پرداخته شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.