29
تبيين و تحليل مبانی انسان‌شناختی آگوست کنت در پارادایم اثباتی

تبيين و تحليل مبانی انسان‌شناختی آگوست کنت در پارادایم اثباتی

سید حمیدرضا حسنی۱

هادی موسوی۲

چكيده

انسان‌شناسی در معنایی غیر از رشته انسان‌شناسی رایج از جمله معرفت‏هایی است که پارادايم‌هاي علمی در ساختار و روش خود مبتنی برآن هستند. آگوست کنت بعنوان آغازگر جریان پوزیتیویستی، پارادايم پوزيتيويستي و علم جامعه‌شناسی را بر انسان‏شناسی نويني بنا کرد. او انسان را به گونه‏ای تصویر می‏کند که از درون آن زندگی اجتماعی و به تبع آن علم فیزیک اجتماعی پدید می‏آید. این فرایند شاهدی بر آن است که معرفت علمی در چارچوبی بی‌طرف نسبت به گزاره‏های جهان‌شناختی و انسان‏شناختی شکل نمی‏گیرد و معرفت علمی مبتنی بر گزاره‏های مشاهده‏ناپذیری است که علم نه از آنها سخن می‏گوید و نه ابزارهای لازم برای بررسی آنها را دارد. استخراج گزاره‏های انسان شناختی آگوست کنت و ترسیم رابطه آن گزاره‏ها با بخش‏های مختلف علوم انسانی پوزیتیویستی نشان می‌دهد رویکردهای علوم انسانی در سطحی از معرفت ماقبل علمی اولاً قیاس پذیرند و ثانیاً با تغییر مبانی انسان شناختی یک رویکرد، نوع تازه‏ای از معرفت علمی می‏تواند شکل بگیرد.

واژگان کلیدی: انسان‌شناسی علوم انسانی، انسان‌شناسی آگوست کنت، انسان‌شناسی پارادایم اثباتی، انسان در علوم انسانی، انسان و جامعه شناسی

1.استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: hrhasani@yahoo.com

2.دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم (نویسنده مسئول مکاتبات) Email:mousavihadi۳@gmail.com


تبيين و تحليل مبانی انسان‌شناختی آگوست کنت در پارادایم اثباتی
تعداد بازدید : 1036
صفحه از 68
پرینت  ارسال به