اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 10000 ریال

چکیده کتاب

مراسم، جزء جدایی ناپذیر فرهنگ‌هاست و با تاریخ زندگی بشر همزاد است. جامعه‌ای نمی‌توان یافت که در آن مراسمی وجود نداشته باشد. مراسم دینی در کشور ما تنوع و نمودهای بسیاری دارد و می‌تواند نقش بنیادینی در احیای فرهنگ دینی داشته باشد. احیای فرهنگ دینی هم شامل جنبه‌های اعتقادی و هم دربرگیرنده جنبه‌های عملی دین است. گاهی اصلاح ساختاری و غنی‌سازی محتوایی (جنبه‌های علمی) مراسم دینی از مصادیق مهم احیاء دینی است. از آنجا که به این موضوع مهم کمتر توجه شده است، کتاب حاضر بر آن است تا با بهره‌گیری از منابع مختلف اسلامی و مصاحبه با اندیشمندان به مدل توانمند مراسم دینی دست‌یابد که به‌صورت توأمان غنی‌سازی محتوایی و اصلاحات ساختاری را پوشش دهد تا گامی در جهت احیای فرهنگ دینی برداشته شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.