رویکرد اسلامی به‌مدیریت رفتارسازمانی در سطح سازمان

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 232
قیمت (ریال) : 120000 ریال

چکیده کتاب

رویکرد اسلامی به مدیریت رفتار سازمانی، پژوهشی میان‌رشته‌ای است که مطالعه رفتار آدمی را در بافت سازمان با هدف بسترسازی تغییر، تحول وهدایت نیروها، با توجه به دیدگاه اسلامی، برعهده دارد. الگوی کلی مفهومی در پژوهش حاضر، الگویی در سطح تحلیل سازمان مبتنی بر تغییر و تحول با رویکرد انسانی به مدیریت و با تمرکز بر انسان‌گرایی الهی تنظیم و ارائه می شود که دربرگیرنده متغیرها‌یی همچون «برنامه سازمانی»، «ساختار سازمانی»، «فرهنگ سازمانی» و «کارکردهای سازمانی» است. کارکردهای سازمانی در اینجا مشتمل بر «مدیریت تولید»، «مدیریت منابع انسانی»، «مدیریت مالی»، «مدیریت بازاریابی» و «مدیریت تکنولوژی اطلاعات» است. خاطر نشان می شود که با توجه به الگوی مفهومی مورد اشاره در این تحقیق، در هر یک از موضوعات فرعی، ابتدا مفهوم‌پردازی و واکاوی رویکرد اسلامی صورت می‌گیرد و در مرحله بعد، الگوهای اسلامی در هر کدام تدوین و ارائه شده و سرانجام، رابطه آنها با رفتار سازمانی بیان می‌شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.