انسان کنش شناسی صدرایی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 268
قیمت (ریال) : 145000 ریال

چکیده کتاب

این کتاب بر آن است تا با برقرار کردن معادله میان مفاهیم متافیزیکی سنت فلسفه اسلامی با جریانات علوم انسانی جدید، زمینه‌های فهم بهتری از علوم انسانی و همچنین استلزامات فلسفه ملاصدرا برای علوم انسانی فراهم كند. برخی مقایسه‌ها و مفاهیمی که از فلسفه ملاصدرا قابل استخراج است عبارتند از: مقولاتی مانند مقوله تاریخ، رشد، پیشرفت، هویت انسان (نه صرفاً وجود انسان) برای تقریر نظریه‌های شخصیت، عنصر تعقل در برابر تفهم و تبیین، مسئله چیستی خِرد، تمایز حکمت عملی به مثابه فضیلت و حکمت عملی به مثابه معرفت، مباحث فلسفه اجتماع، هویت‌بخشی اجتماع به انسان، ایدئال‌ها و علوم انسانی؛ کارکرد ‌ایدئال‌ها در علوم انسانی، تبیین قانون‌هایی که با بنیادهای اجتماع معارضه دارند، مسئله زبان و بالاخره مباحثی که تحت عنوان علوم انسانی پیچیده مطرح شد. برخی از اين مقولات به تنهایی برای شکل‌گیری پارادایم جدیدی در علوم انسانی کفایت می‌کنند و این نشان از آن دارد که به‌رغم غنای منابع سنت فلسفه اسلامی هنوز دچار خام فروشی هستیم.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.