ساختار:

 

شرح وظایف:

 ۱. همكاري با رئيس پژوهشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي پژوهشگاه؛
۲. رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي پژوهشگاه و چگونگي گردش كارها و روش‌هاي كار در واحدهاي مختلف؛
۳. ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود؛
۴. نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و حقوقي؛
۵. ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس پژوهشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
۶. اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه؛
۷. نظارت، همكاري و اظهار نظر در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه پژوهشگاه و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذيربط؛
۸. تهيه و اجراي طرح‌هاي رفاهي كاركنان با توجه به امكانات پژوهشگاه؛
۹. انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني پژوهشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط؛
۱۰. بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاي هيئت علمي به مراجع ذيصلاح؛
۱۱. همكاري با ديگر معاونت‌ها و واحدهاي مستقل پژوهشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشي و پژوهشي آن؛
۱۲. نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي پژوهشگاه با همكاري واحد حراست پژوهشگاه؛
۱۳. نظارت بر تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و همچنين تهيه و تنظيم پست‌هاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليت‌هاي واحدهاي تابعه با همكاري واحدهاي ذيربط؛
۱۴. برنامه‌ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي پژوهشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهاي پژوهشي و آموزشي مورد نياز؛
۱۵. برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت‌هاي مشاوره و پيمانكار براي طرح‌هاي عمراني؛
۱۶. بررسي صورت وضعيت‌ها و موارد مالي طرح‌هاي عمراني؛
۱۷. اجراي طرح‌هاي اماني و مورد نياز پژوهشگاه؛
۱۸. برنامه‌ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌هاي عمراني؛
۱۹. نظارت بر اجراي طرح‌هاي ساختماني و تأسيساتي و همچنين تعميرات اساسي و نگهداري ساختمان‌هاي واحدهاي مختلف پژوهشگاه؛
۲۰. پيشنهاد بودجه‌هاي عمراني پژوهشگاه براي تصويب در بودجه سالانه كشور؛
۲۱. انجام ساير امور محوله از سوي رئيس پژوهشگاه.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.