گادامر و علوم انسانی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 276
قیمت (ریال) : 190000 ریال

چکیده کتاب

هانس گئورگ گادامر (2002-1900 ) هر چند غالبا بعنوان هرمنوتیسین شناخته می شود لیکن به همان اندازه می توان وی را فیلسوف علوم انسانی نیز محسوب داشت. اگر ویلهلم دیلتای کوشید تا علوم انسانی را بر پایه هرمنوتیک رمانتیک مبتنی سازد، گادامر نیز در پی ایضاح نسبتی بود که بین این علوم و هرمنوتیک فلسفی قابل تصور است. از منظر گادامر آنچه مقوم اصلی علوم انسانی است امری بنیادین تر از موضوع، مفاهیم ، روش و ... یعنی آن نحوه حقیقت بسیار خاصی است که این علوم ناظر بدان هستند ؛ حقیقت غیر مبتنی بر دو گانگی سوزه – ابژه. گادامر البته مدعی آن نبود که علوم انسانی غیر مبتنی بر چنین دوگانگی ای تاکنون محقق گردیده است و شاید به همین دلیل باشد که آراء هرمنوتیکی وی، افقی را نیز پیش چشم می آورند که ضمن و ذیل آن علوم انسانی ای از نوع دیگر رخ می نمایاند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.