کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

 

شرح وظایف:

۱- مطالعه و آگاهي از خط مشي ها, برنامه هاي مصوب و دستورالعمل هاي حاكم بر فعاليت هاي مربوط و اتخاذ اقدامات هماهنگ با آن؛  

۲- آگاهي از قوانين و مقررات امور اداري و استخدامي و همكاري جهت تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري؛ 

۳- بررسي و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازماني پژوهشگاه منطبق  با برنامه هاي كلان، سياستها ، ضوابط و مقررات مربوط؛

۴- مطالعه و بررسي مستمر اهداف و وظائف پژوهشگاه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظائف ميان واحدهاي و جلوگيري از تكرار و تداخل وظائف بین آنها ؛

۵- بررسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي مختلف پژوهشگاه در خصوص ايجاد و حذف پستهاي سازماني و تامين پستهاي سازماني مورد نياز ؛

۶-بررسي و اعلام نظر در خصوص قوانين ، آئين نامه ها ، تصويبنامه ها و  اساسنامه ها از بعد تشكيلاتي ؛

۷- بررسی و اظهار نظر در خصوص صدور احكام و انتصابات کارکنان و تطبیق با تشكيلات مصوب ؛

۸- مطالعه و بررسي طرحهاي طبقه بندي مشاغل و رشته هاي شغلي و همكاري و نظارت در اجراي آن ؛

۹- تعيين‌ شرايط احراز هر پست‌ از نظر معلومات‌ و سوابق‌ خدمتي‌ و تعيين‌ گروه‌ و رشته‌مناسب‌ آن‌ پست‌ ؛

۱۰- تعيين‌ رسته‌، رسته‌ فرعي‌ هر پست‌ با توجه‌ به‌ تخصص‌ و مهارت‌ مورد نياز پست‌ ؛

۱۱- تهيه و تنظيم گزارش هاي دوره اي و موردي جهت ارائه به سرپرست بلافصل؛

۱۲- انجام ساير فعاليت هاي مرتبط در چارچوب وظايف محوله و يا ارجاعي از طرف مقام مافوق.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.