انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 176
قیمت (ریال) : 170000 ریال

چکیده کتاب

هدف این نگارش این اثر، بررسی، تبیین و ارائه الگویی از انسان شناسی تئوری سازمان با تاکید بر آرای علم‌النفس حکمت متعالیه است. با قبول این فرض که سقف سازمان بر ستون انسان‌شناسی بنا نهاده شده است؛ انسان‌شناسی فلسفی یکی از مبانی مهم در تأثیرگذاری بر دانش سازمان و مدیریت تلقی می‌شود. حضور مهم و فعال انسان در سازمان می‌طلبد تا چیستی آن کشف و از این طریق، سازمان متناسب با آن چیستی طراحی شود. یکی از آن مبانی مهم در کشف و بیان چیستی انسان، علم‌النفس حکمت متعالیه است؛ بنابراین اهمیت پرداخت به آن از منظر حکمت متعالیه به‌عنوان یکی از بدیل‌های فلسفی ضروری است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.