درسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی

تعیین اهداف برای یک سیاست عمومی و در نتیجه ابزار رسیدن به آن و همچنین ارزیابی این سیاست‌ها مستلزم ارزش‌های ...

از اقتصاد اثباتي تا اقتصاد هنجاري

اقتصاد رفاه رشته‌اي از اقتصاد است كه چارچوبي را براي ارزيابي اقدامات، وضعيت‌ها و سياست‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كند. هر چند ...