شک روش‌شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی

هدف این مقاله تبیین شکِ روش شناختی، به عنوان روشی برای تربیت اعتقادی است. روش این تحقیق، که از نوع ...

سازواري‌ها و ناسازواري‌هاي تلقين در تربيت ديني

روش تلقین، یکی از روشهای مورد استفاده در تربیت دینی است. برخی از کارشناسان تربیت دینی معتقدند در تربیت باید ...

درآمدى مفهوم شناختى در قلمرو تربيت دينى

بررسى مفهوم شناختى واژه تربيت و تعيين مرز آن با واژه هايى چون تلقين، القاء و آموزش اولين گام براى تحليل مفهوم ...