سلامت عمومي دانشجويان تابعي از جهت‌گيري مذهبي، پايبندي مذهبي و باورهاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه‌اي

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي نقش جهت‌گيري مذهبي، پايبندي مذهبي و باورهاي دنياي عادلانه توزيعي و رويه‌اي در سلامت عمومي ...