زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

این کتاب پیش درآمدی برای تدوین یک برنامه زوج‌درمانی بر اساس دیدگاه اسلام است. فصل اول به تشریح مباني و ...

درمان يكپارچة توحيدي، رويكردي ديني در درمان اختلالات رواني

هدف پژوهش، معرفي يك الگوي درماني است. اين الگو كه درمان يكپارچة توحيدي ناميده مي‌شود، درماني چندوجهي و جامع است ...

هنگامه هاى دعا و درمان

دعا در سراسر تمدن انسان و در تمام فرهنگ ها و اديان وسيله اى براى رهايى از گرفتارى ها، درماندگى ها، تحقق آرزوها و ...