برگزاری جلسه میزگرد «روش شناسی اجتهاد دانش دینی و کاربرد آن در مدیریت» و جلسه نقد کتاب «پارادایم اجتهاد دانش دینی(پاد)»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری کارگروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و انجمن مدیریت اسلامی حوزه ...

نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی

اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی در جهان، دانش‌آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستند که تحت تأثیر فردگرایی روش‌شناختی است؛ از ...

نیم‌قرن نبرد دیدگاه‌ها؛ بررسی علل مغایرت دیدگاه‌ها دربارۀ همکاری و ناهمکاری ایرانیان از زاویۀ روش‌شناختی

بیش از نیم ‌قرن است که در مورد همکاری و ناهمکاری ایرانیان با ادعاهای به شدت مغایری مواجه‌ایم که هیچ ...

روش‌شناسی غزالی در روان‌شناسی دین

روان‌شناسی دین از جمله حوزه‌های دین‌پژوهی است که به دنبال بررسی روان‌شناختی دین و دینداران است. این پژوهش با مطالعهی ...

بررسي نظريه شناخت فارابي و دلالت‌هاي آن در تعليم و تربيت (با تأكيد بر برنامه درسي)

هدف اساسی تحقیق حاضر آن است که با واکاوی نظریة شناخت فارابی، بتوان دلالت‌هایی برای تعلیم و تربیت، با تأکید ...

تبیین و تحلیل نظریه دانش ولایی

نظریه دانش ولایی، یکی از دیدگاه‌های موافقان علم دینی است كه از سوی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی ارائه شده است. ...

روش شناسی تحليل نهادي مسائل اقتصادي

اين مقاله با اين ادعا كه روش مطالعه نهادها بيش از تشخيص اثر بخشي نهادها در عملکرد اقتصادی از اهميت ...

روش شناسی تحقیقات کیفی

همچنان‌كه شناخت فلسفه تحقيق، در پارادايم‌هاي مختلف علوم انساني از اهميت خاصي برخوردار است، در روش‌شناسي‌هاي مختلف تحقيق كيفي نيز ...

تبيين روش‌شناسي مناسب در کنترل استراتژيک

تحقيق حاضر با هدف تبيين و ارائه روش شناسي مناسب مطالعات کنترل استراتژيک صورت گرفته است. مورد مطالعه در اين ...

درآمدي بر روش بررسي «ابعاد فرهنگ سازماني» با نگاهي به قرآن کريم

در اين مقاله تلاش شده تا روششناسي مطالعه «تأثير آموزههاي ديني بر علم مديريت» تنقيح شود. لذا ابتدا به گامهاي ...

کاربرد روش تحقيق تاريخي در مطالعات مديريت

روش تحقيق تاريخي يکي از راهبردهاي تحقيق است که نسبت به ديگر روشهاي تحقيق به خصوص در قلمرو تحقيقات مديريتي ...

سنجش فساد اداری: درآمدی بر تبیین الزامات روش شناختی طراحی شاخص ملی

به منظور تبيين الزامات اساسي طراحی شاخص‌های ملی سنجش فساد اداری متناسب با كشور ايران لازم است شاخص‌هاي سنجش فساد ...

تحليل فلسفي روششناسي جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي

از جملة مهمترين عناصر فرهنگي هر جامعه، عدالت و ميزان توجه آن جامعه به عدالت است، طوري كه نگرش هر ...

روش شناسي رونالد كوز در اصلاح نظرية اقتصادي با تأکيد بر «ماهيت بنگاه» و «مسئلة هزينة اجتماعي»

اهميت كار كوز در معرفي هزينه‌هاي مبادله به ادبيات اقتصادي به حدي است كه برخي آن را انقلابي، در حد ...

روش‌شناسي علوم اجتماعي در اسلام با نگاهي به ديدگاه مسعود العالم چودهاري

هدف اين مقاله طرح مؤلفه‌هاي اساسي روش‌شناسي علوم اجتماعي در اسلام است. به اين منظور، با بهره‌گيري از روش اسنادي ...

رهيافت بومي‏سازي علوم انساني

رهيافت‌هاي گوناگوني در حوزة روش‏شناسي علوم انساني ارائه شده است. رهيافت‌هاي تجربه‌گرايي، طبيعت‏گرايي، رفتارگرايي، تفسيري، ساختارگرايي و پساساختارگراي، گفتماني، انتقادي، ...

نگاه مفهومي و فلسفي به برخي روشهاي تحقيق در روان‌شناسي

اين پژوهش با هدف بررسيِ ضرورت مفهوم‌شناسي، در پژوهش‌هاي روان‌شناختي‌ و ارائة برخي تفاوت ديدگاه‌ها در مفاهيم روش‌شناختي، از ديدگاه ...

روش‌شناسي فلسفي ولفسون

در دورة جديد، به تبع علوم تجربي، بحث روش در فلسفه جايگاه ويژه‌اي دارد. برخي انديشمندان، روش رياضي، جمعي روش ...

نقش پيش‌فرض‌هاي متافيزيكي در تحقيقات روان‌شناسي و علوم‌ تربيتي

از اوايل قرن بيستم، پژوهش در خصوص نظريه‌هاي يادگيري، ادراک، رشد شناختي، هوش، انگيزش و... آغاز شد. پژوهشگران غربي اثبات‌گرايي ...

روش‌شناسي مستندسازي تجربيات سياستي (دانش ضمني)؛ تلفيقي از مدل كشف، تنقيح و تجريد با مدل مرحله‌اي سياست‌گذاري عمومي

تجربه عنصر اساسي در دانش ضمني است كه توجه روزافزوني را در سياست‌گذاري بخش عمومي به خود جلب كرده است. ...

بررسي روش‌شناسي هربرت بلومر در مطالعات اجتماعي

هدف اين مقاله بررسي ديدگاه هربرت بلومر در بارة روش شناسي تحقيقات کيفي است. او يکي از انديشمندان برجستة مکتب ...

روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی

تدريس و پژوهش در روان¬شناسي و علوم تربيتي دچار كاستي¬هاي اساسي در بنيادهاي فلسفه علم و غفلت از بكارگيري روش¬هاي ...

درسنامه ترجمه؛ اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم

درسنامة‌ ترجمه كه در واقع روش‌شناسي ترجمه است، روش‌ها و ظرايف زباني ترجمه را به بحث مي‌گذارد و با بررسي ...

تأملي در ويژگي‌هاي روش‌شناختي مكتب فلسفي صدر المتألهين

حكمت متعاليه‌ي صدر المتألهين همچنان مخالفاني دارد كه آن را مكتبي التقاطي مي‌دانند كه آموزه‌هاي هستي‌شناختي را بدون تحفظ بر ...

معيارهاي ويژه‌ي ارزيابي پژوهش كيفي

قضاوت درباره‌ي درستي فرايند پژوهش و كيفيت محصول نهايي، در پژوهش‌هاي كيفي، مستلزم معيارهاي ارزيابي كاملاً متفاوتي است. پژوهشگران كيفي ...

درآمدي روش‌شناسانه بر تبيين كاركردي در جامعه‌شناسي دوركيم

نظريه‌ي كاركردگرايي يكي از چند نظريه‌ي كلاسيك در جامعه‌شناسي است كه چارچوب روش‌شناختي آن را اميل دوركيم پايه‌گذاري كرده و ...

روش شناسی تحقیق در تعلیم و تربیت «رویکردی اسلامی»

يكي از ابواب مهم تربيت پژوهي، كندوكاو در زير و بالاي روش‌هاي پژوهش در علوم‌تربيتي است كه از آن به ...

پساساختار‌گرايي و روش

علوم انساني و اجتماعي در عصر حاضر در معرض بحران‌هاي بنياديني قرار گرفته‌اند، ميل رسيدن به روش و نظريه واحد ...

هرمنوتيك به عنوان يك روش پژوهش تربيتي

در دهه‌هاي اخير، برخي از پارادايم‌هاي پژوهش در علوم انساني ارايه شده است كه آنها را مي‌توان در كنار و ...

كاستي‌هاي معرفت‌شناسي و روش‌شناسي در مقالات پژوهشي روان‌شناسي در ايران

اين مقاله براساس مطالعات و يافته‌هاي پژوهشي است كه به منظور بررسي روش‌شناسي پژوهش‌هايي است كه در حوزه روان‌شناسي در ...

نقدي روش‌شناسانه بر مقياس‌هاي سنجش دينداري در ايران

روش‌شناسي سهم به‌سزايي در انجام مطالعات دارد. اتخاذ روش علمي درست موجب اعتبار نتايج به‌دست‌ آمده، و اشتباه در آن، ...

مباني فلسفي مطالعات سازماني در چهار پارادايم

نقص روش‌شناسي‌هاي موجود براي شناخت پديده‌هاي اجتماعي و حتي پديده‌هاي طبيعي نيازمند بازنگري در اين روش‌ها و بسط آنها براي ...

مقدمه‌اي بر هرمنوتيك در قلمرو شناخت سازمان و مديريت

اين مقاله ضمن تلاش براي تبيين برخي مبادي روش‌شناسانه علم مديريت، مي‌كوشد تا از طريق تفكيك ميان دو جهان نظري ...

روش‌هاي سنجش شخصيت از منظر دين و روان‌شناسي

روش‌هاي مختلف سنجش و بررسي ابعاد مختلف شخصيتي، دو عامل عمده در تفسير رويکردها در مطالعة شخصيت مي‌باشد. براين ...

تحقيق اقدامي مشاركتي

تحقيق اقدامي مشاركتي، رهيافتي جديد در علوم اجتماعي و روان‌شناسي تلقي مي‌شود كه معتقد است، نبايد افراد مورد مطالعه در ...

تحقيقات كيفي

امروزه روش‌هاي تحقيق را به دو دسته كلي تقسيم مي‌كنند: يكي روش‌هاي كمّي كه بر فلسفه پوزيتويسمي تكيه دارد و ...

درآمدي بر نظريات هابرماس در روش‌شناسي علوم انساني

رشد علوم تجربي و تأثيرگذاري آن بر زندگي انسانها باعث گرديده تا عده‌اي به فكر مرزبندي بين علم و غير‌علم ...

روش‏شناسى جامعه‏شناسى دين

روش‏شناسى از مباحث مربوط به حوزه فلسفه علم است و به طور عمده به اين سوالات پاسخ مى‏دهد كه «با ...

پديدارشناسى و تعليم و تربيت

تعليم و تربيت امر خطيرى است كه انسان با آن روبه‏رو است. هر نوع تعليم و تربيت علمى، نيازمند نظريه ...

فرا ـ‌ تحليل، روشي براي مطالعة مطالعات

از ديرباز انديشمندان انباشت معرفت علمي را يكي از خصايص مهم علوم دانسته و معتقد بوده‌اند كه ما با تكيه ...

روش‌شناسي ويليام جيمز در روان‌شناسي دين

اين پژوهش به روش‌شناسي و روش‌هاي تحقيق ويليام جيمز در روان‌شناسي دين بر اساس كتاب انواع تجربه ديني مي‌پردازد. روش‌شناسي وي ...

تعليم و تربيت اسلامى; علم يا فرآيند؟

تلاش هاى زيادى درباره ى چند و چون تعليم و تربيت اسلامى صورت گرفته است، اما اينك سؤالى رودرروى آن مطرح است، ...

لاكاتوش و معقوليّت معرفت علمى

اين مقاله بعد از مرورى كوتاه به زندگى ايمره لاكاتوش، به طرح و معرفى نظريه‏ى معقوليت وى مى‏پردازد. لاكاتوش روش‏شناسى ...