شک روش‌شناختی، روشی برای تربیت اعتقادی

هدف این مقاله تبیین شکِ روش شناختی، به عنوان روشی برای تربیت اعتقادی است. روش این تحقیق، که از نوع ...

بررسی فضای حاکم بر علوم اجتماعی از منظر علم‌شناسی

مرتضی مردیها در کتاب فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع، از آرای علم‌شناختی تامس کوهن دفاع و با بیا ...

روش شناسی فایرابند

«نقد روش» یکی از مهم‌ترین نقدهای فایرابند بر عقلانیت علمی است. فایرابند برای این ادعایش که هیچ یک از روش‌شناسی‌هایی ...

مقایسه آراء سید حسین نصر و پاول فایرابند در باره‌ی جامعه‌ی علمی آرمانی

توجه جامعه‌ی جهانی به آثار مخرب علم مدرن در کنار سلطه و نفوذ علم مدرن در نظام‌های آموزشی و حکومتی، ...

بازخواني دانش سياست‌گذاري در بستر پست مدرنيسم:

دانش سياست‌گذاري، به عنوان حوزه‌اي معرفتي، ذيل علوم اجتماعي طبقه‌بندي شده است. اين دانش از ناحية مباني و مبادي به ...

ارزيابي مؤلفه‎هاي معرفت‎شناختي عصر روشنگري و تأثير آنها بر آراءِ اقتصاددانان كلاسيك

قرون جديد دربردارندة نوع نگرش و انتخاب روش و تلاش‎هاي علمي و فلسفي دانشمندان و فيلسوفان و علماي علوم اجتماعي ...

نگرشى به مؤلفه‏هاى فلسفه تاريخ ابن‏خلدون و نسبت سنجى آن با عقلانيت جديد

در اين نوشته تلاش بر آن است تا به برخى از مؤلفه‏هاى فلسفه‏ى تاريخ در انديشه‏ى ابن‏خلدون و اساس كار ...