برهان صدیقین علامه طباطبایی

اثبات ذات خدای متعال در میان مباحث الهیاتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مبحث صفات ذاتی و صفات فعلی تابعی از ...

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»

ظريّة «اصالت وجود و اعتباريّت ماهيّت»، كه مهم‌ترين و پرآوازه‌ترين مسأله در مابعدالطبيعة صدرايي است، از يك سو، پرسش‌هاي فراواني ...

آفرينش در حكمت مشاء

اين نوشتار ترجمه، تبیین و تحلیلی است از نمط پنجم شرح اشارات خواجه نصيرالدين طوسي ـ همراه با نکاتی انتقادی ...

حکمت اشراق (جلد دوم)

حكمت اشراقي شيخ شهاب‌الدين سهروردي (549ـ587) يكي از مكتب‌هاي سه‌گانة برآمده در ميان فيلسوفان مسلمان است. واقعيت اين است كه ...

امكان استنتاج فلسفه تعليم و تربيت از وجودشناسي اسلامي

براساس فلسفة تعلیم و تربیت نظری و رویکرد استنتاجی در آن، نظریه و عمل تربیتی نیازمند مابعدالطبیعه است. این رویکرد ...

فلسفه‌ي اسلامي؛ امكان و وقوع آن

فلسفه اسلامي به چه معناست؟ آيا پديد آوردن فلسفه اسلامي ممكن است؟ آيا فلسفه اسلامي در تاريخ فرهنگ و تمدن ...

هستی و چیستی در مکتب صدرایی

اصالت وجود، كه شاخص‌ترين مسأله در حكمت متعاليه‌اش خوانده‌اند، دقيقاً به چه معناست؟ آيا تفسير كمابيش رايجي كه از اين ...