گادامر و علوم انسانی

هانس گئورگ گادامر (2002-1900 ) هر چند غالبا بعنوان هرمنوتیسین شناخته می شود لیکن به همان اندازه می توان وی ...

دیلتای و بنیادگذاری علوم انسانی

ویلهلم دیلتای (1833-۱۹۱۱)، فیلسوف آلمانی و از بنیانگذاران فلسفه قاره‌ایِ علوم انسانی در غرب، طرح فکری خود را به پیروی ...