درمان چندبعدي معنوی: یک رویکرد خداسو برای مشاوره و روان درمانگری منتشر می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب « درمان چندبعدي معنوی: یک رویکرد خداسو برای مشاوره و روان درمانگری (فنون ...

تفكر انتقادى و دين دو عامل مهم در شكل گيرى هويت و مقابله با بحران هاى روانى و اجتماعى

هويت يافتگى نسل جوان در يك جامعه مى تواند آن ها را در تصميم گيرى ها و چالش هاى مهم زندگى يارى كند و در كاهش ...