گامی دیگر از حضور پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در عرصه بین الملل

نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایگاه مهم و معتبر بین المللی Google Scholar نمایه شد.